1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED03การออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการยืดอายุผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรของตำบลถาวร ประจำวันเดือน กรกฎาคม

ED03การออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการยืดอายุผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรของตำบลถาวร ประจำวันเดือน กรกฎาคม

ข้าพเจ้า นายเทพประทาน เทียนทอง ประเภทนักศึกษา ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร:โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งพื้นที่ที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ คือพื้นที่ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการลงพื้นที่เป็นเดือนที่หกของการทำงาน ได้เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการตรวจวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้านเคมีและกายภาพตามมาตรฐาน มผช เมื่อวันที่ 19 และ 27 มิถุนายน 2564 เพื่อพัฒนาความรู้สู่การพัฒนาชุมชนต่อไป

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2564 อบรมเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งได้จัดการอบรมที่วัดนิคมเขต ม.1 ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยตรง ยังเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านให้ความสนใจเป็นอย่างดีเหมือนทุกครั้งที่เคยจัดอบรม ทำให้ชาวบ้านมีความรู้เพิ่มมากขึ้นเป็นประโยชน์มากๆ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ก็จะมีหลายๆอย่าง ได้แก่ การช่วยกันออกแบบยี่ห้อ โลโก้ ฉลากของสินค้า เพราะเราได้จัดการทำน้ำสมุนไพรแล้วเมื่อครั้งก่อนทำให้เราอยากที่จะทำผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรไปให้ไกลและสมบูรณ์แบบมากที่สุดจึงได้มีการให้ชาวบ้านและเจ้าที่ในกลุ่มคิด ลองออกแบบชื่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้ชื่อว่า “ภูถาวร” ต่อด้วยกัน ลองออกแบบโลโก้ของชื่อยี่ห้อซ่งจะเอาเป็นเอกลักษณ์ของในหมู่บ้านถาวรมาใส่ในตราโลโก้เพื่อที่จะให้เป็นผลิตภัณฑ์ของตำบลถาวรไม่ให้มีในลอกเลียนแบบได้และแสดงว่าเราเป็นเจ้าของ

ได้ทดลองออกแบบฉลากสินค้าซึ่งกลุ่มของข้าพเจ้าได้ออกแบบสมุนไพรคือน้ำมัลเบอรี่น้ำผึ้งใบเตย ว่าในฉลากของน้ำสมุนไพรควรที่จะมีข้อมูลอะไรบ้าง

และอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของข้าพเจ้าคือ ได้ร่วมให้ออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อที่จะนำไปจดทะเบียนเพื่อนำมาใช้เป็นฉลากผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป ซึ่งได้ออกแบบไว้หลากหลายแบบ ซึ่งได้ตกลงเลือกโลโก้ได้แล้วเพื่อที่นำไปจดทะเบียน คือรูปดังต่อไปนี้ ภายใต้ชื่อแบรนด์ ว่า “ภูถาวร”

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 อบรมการตรวจวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้านเคมีและกายภาพตามมาตรฐาน มผช. ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรที่มีความรู้โดยตรงอย่างเช่นเคย ได้อบรมให้ความรู้ที่ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำผลิตภัณฑ์ ให้ถูกกฎหมาย มีการรับรองมาตรฐาน มาปลอดภัยสะอาดปลอดภัย เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจริงๆ ส่วนการที่ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นจะขายได้ตามท้องตลาด นอกจากรสชาติต้องอร่อยแล้ว ยังต้องมีการเก็บรักษายืดเพื่ออายุผลิตภัณฑ์ของเรา และทำให้รู้ข้อมูลขั้นตอนกระบวนการในการขอขึ้นทะเบียน มผช. และ อย. และขั้นตอนการตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นตัวการันตีว่าผลิตภัณฑ์ที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้าร่วมโครงการได้จัดทำขึ้นมานั้นได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

จากกิจกรรมที่ผ่านมาข้าพเจ้าและทีมงานได้รู้ทั้งสูตรเครื่องดื่มสมุนไพร ได้ชื่อโลโก้ ได้รูปแบบโลโก้ที่ร่วมกันออกแบบมาแล้ว ขั้นตอนต่อไปของเราคือการยื่นขอใบอนุญาตกับทางสาธารณสุขจังหวัด เพื่อให้กิจกรรมที่เราดำเนินการมานั้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และเพื่อที่จะแสดงความเป็นเจ้าของ แบรนด์ ภูถาวร เพื่อที่จะได้พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพของเราให้มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน สามารถพัฒนาเป็นสินค้าประจำชุมชน ตำบลถาวรได้เลยที่เดียว

 

 

อื่นๆ

เมนู