ข้าพเจ้านายภัทราวุธ บุตรสืบสาย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลถาวรโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ทางหลักสูตร ed03 การยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ได้จัดอบรม การออกแบบผลิตและโลโก้ รายละเอียดกิจกรรมจะมีทั้งทฤษฎีและการลงมือปฏิบัติ

ภาคทฤษฎี ประกอบด้วย การสร้างแบรนด์ องค์ประกอบของการกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ประโยนช์ของบรรจุภัณฑ์และอีกมากมาย

ภาคปฏิบัติ ได้แบ่งกลุ่มตามเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของสัปดาห์ที่แล้วแบ่งเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มได้ช่วยกันออกแบบโลโก้ ซึ่งต้องประกอบด้วย อัตลักษณ์ ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ ภาพประกอบ เมื่อออกแบบเสร็จแล้วก็นำเสนอและร่วมกันโหวตว่าจะตั้งชื่อแบรนด์ว่าอะไรผลโหวตเสียงข้างมากที่ได้คือ ภูถาวร ส่วนโลโก้ต้องออกแบบเพิ่มเติมและแต่ละกลุ่มก็ต้องทำฉลากเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพส่งอาจารย์

ฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ น้ำมัลเบอร์รี่น้ำผึ้งมะนาว

วันที่ 20 มิถุนายน 2563 ได้ร่วมกันลงพื้นที่หาข้อมูลและถ่ายทำคลิปวิดีโอเพื่อส่งประกวดในโครงการhackaton

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 ทงหลักสูตรได้จัดอบรมเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.และการยืดอายุอาหาร

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้านเคมีและกายภาพ ตามมาตรฐาน มผช ได้รู้ความหมายมาตราฐานผลิตภัณฑ์ ปัญหาที่ทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์ มผช และแนวทางการแก้ปัญหา ต่อมาการยืดอายุอาหารได้เรียนรู้ขั้นตอนการยืดอายุอาหาร ว่าต้องทำอย่างไรมีอุปกรณ์อะไรบ้าง

หลังจากได้รับการอบรมตลอด3สัปดาห์ได้ความรู้มากมายในการไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม่จำกัดแต่เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพยังสามรถรนำไปใช้กับผลิตภัณฆ์ตัวอื่นในอนาคตอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู