ข้าพเจ้านางสาวปภาวรินทร์ ศิริสวัสดิ์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้อบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และอบรมการตรวจวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้านเคมีและกายภาพตามมาตรฐาน มผช. ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล
จากที่ได้ทำการอบรมทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกลุ่มของข้าพเจ้าได้ทำน้ำอัญชัญน้ำผึ้งมะนาวสมาชิกในกลุ่มมีทั้งทีมงานและชาวบ้านที่สนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ช่วยกันลงมือทำโดยเริ่มต้นจากการนำอัญชัญแห้งมาต้มเพื่อเป็นตัวตั้งต้นแล้วผสมกับน้ำ น้ำมะนาว และน้ำผึ้งโดยสมาชิกในกลุ่มได้แบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนแล้วลงมือปฏิบัติ ต่อมาได้มีการอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยให้ทุกคนได้ออกแบบฉลากและโลโก้ของเครื่องดื่มที่ได้ทำไปโดยดึงจุดเด่นของเครื่องดื่มออกมาให้เห็นชัดเจนและดึงดูดความสนใจได้ โดยที่ฉลากนั้นสีต้องไม่เยอะเกินไป แต่ในฉบสกต้องมีส่วนประกอบ คำแนะนำ วันเดือนปีที่ผลิต ที่อยู่ที่จัดทำและที่เบอร์ติดต่อที่ชัดเจน ที่สำคัญในฉลากของเครื่องดื่มแต่ละชนิดต้องมีโลโก้อยู่ในนั้นโดยทางวิทยากรได้ให้ทุกคนได้เสนอแนวคิดว่าจะทำออกมาในรูปแบบไหนที่บ่งบอกถึงตำบลได้อย่างชัดเจนเพราะโลโก้นี้จะอยู่บนผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสุขภาพที่จัดทำทุกรสชาติ สรุปแล้วโลโก้ที่ทุกคนเสนอและมีความคิดเห็นที่ตรงกันคือโลโก้ที่มีชื่อว่าภูถาวร จุดเด่นมีภูเขาและบั้งไฟพญานาค ที่เปรียบเสมือนตำบลถาวรที่มีภูเขาล้อมรอบและมีประเพณีบุญบั้งไฟ
ต่อมาได้มีการอบรมการตรวจวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้านเคมีและกายภาพตามมาตรฐาน มผช.โดนได้มีวิทยากรและทางอาจารย์ได้มาให้ความรู้ด้านการตรวจสอบมาตรฐานของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของทางที่ทีมงานได้ผลิตขึ้นตั้งแต่จั้นตอนการผลิตที่ต้องสะอาดถูกสุขลักษณะจนถึงการตรวจสอบทำเรื่องขอมาตรฐาน มผช.
ทั้งนี้จากการได้เข้ารับการอบรมทั้งการอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และการตรวจวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้านเคมีและกายภาพตามมาตรฐาน มผช.ทางทีมงานและชางบ้านที่ได้เข้ารับการอบรมในครั้งได้รับความรู้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปต่อยอดกับผลิตภัณฑ์ของตำบลได้ต่อไป ต้องขออขอบคุณทางคณะอาจารย์และวิทยากรทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ในครั้งนี้

 

อื่นๆ

เมนู