ข้าพเจ้านางสาวปิยพร อาจเอื้อม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
การลงพื้นที่ในการปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้รับมอบหมายให้สำรวจบริบทต่างๆในหมู่บ้านจำนวน 3 หมู่ ได้แก่
หมู่ที่ 3 บ้านถาวร
หมู่ที่ 8 บ้านถาวร
และหมู่ที่ 9 บ้านถาวร
การสำรวจครั้งนี้ใช้เครื่องมือแบบสอบถาม (01) แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบสอบถาม ข้าพเจ้าและสมาชิกได้ประสานงานกับผู้นำหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อขออนุญาตในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล เมื่อผู้นำได้อนุญาตแล้ว ข้าพเจ้าและสมาชิกก็ได้ลงพื้นที่ทันที การลงพื้นที่ทั้ง 3 หมู่ก็ได้ทราบอาชีพของประชากรในหมู่บ้านจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนมาก นอกจากการทำเกษตรกรรมแล้ว ประชากรบางส่วนก็ทอผ้าไหมเพื่อจำหน่าย และมีประชากรบ้างส่วนประกอบอาชีพรับจ้างและว่างงาน และพบปัญหาในชุมชนที่พบคือ ปัญหาขยะ ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างไม่ทั่วถึง ปัญหาน้ำเสีย ประชากรทั้ง 3 หมู่ต่างมีความต้องการ ในการอบรมเพื่อสร้างอาชีพเสริม ให้เกิดสร้างรายได้ เพราะนอกจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนาแล้ว ประชากรก็ไม่มีอาชีพเสริม การสำรวจโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม (02) แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบทางโควิด – 19 ก็ได้ทราบว่าประชากรทั้ง 3 หมู่ส่วนมากมีการสวมหน้ากากอนามัยตลอด มีการใช้แอลกอฮอล์เจลในการล้างมือประจำ รับประทานอาหารที่ปรุงสุก ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ไม่อยู่ในพื้นที่เสียงต่อโรคโควิด-19
ปัญหาที่พบในการลงพื้นที่ทั้ง 3 หมู่บ้าน คือ สัตว์เลี้ยงในชุมชนดุร้าย ประชากรบางส่วนปฏิเสธการให้ข้อมูล ประชากรบางส่วนออกไปทำธุระจึงทำให้ไม่สามารถสอบถามได้ และมีประชากรบางส่วนที่ไปประกอบอาชีพที่ต่างจังหวัดจึงไม่สะดวกในการให้ข้อมูล
ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนมีนาคม ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนทั้ง 3 หมู่บ้านและประชากรเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มขอขอบคุณผู้นำทั้ง3 หมู่บ้าน และประชากรทุกท่านที่ให้ความร่วมเป็นอย่างดียิ่ง

   

วีดีโอเพิ่มเติม

อื่นๆ

เมนู