1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED04-การลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลยายแย้มวัฒนา

ED04-การลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลยายแย้มวัฒนา

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ สู่ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายจักรกริช คินรัตน์  ประเภทประชาชน ได้รับมอบหมายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ให้สำรวจแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชน (แบบฟอร์ม 01) และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรค covid-19 (แบบฟอร์ม 02)จึงได้สอบถามข้อมูล 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านยายคำ บ้านโคกหญ้าคา บ้านหนองม่วง และบ้านชุมพรพัฒนา เป็นเขตปกครองของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้ทำการสำรวจข้อมูล ของตำบลยายแย้มวัฒนาตามแบบสอบถาม สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบลยายแย้มวัฒนา มีประชากรประมาณทั้งสิ้น 8584 คน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเป็นจำนวนมาก ระดับของการศึกษามีตั้งแต่ ต่ำกว่าประถมศึกษา จนถึงปริญญาตรี ตำบลยายแย้มวัฒนาเบ่งออกเป็น 16 หมู่บ้าน อาชีพส่วนใหญ่ทำนาตามฤดูกาล เพื่อใช้อุปโภค/บริโภคและจำหน่าย รายได้ของครัวเรือนตำบลยายแย้มวัฒนา (โดยเฉลี่ยต่อเดือน) ต่ำกว่า 5,000 บาทต่อเดือน และ มากกว่า 40,000 บาทต่อเดือน ประชากรส่วนใหญ่มีหนี้สินเป็นจำนวนมาก สาเหตุของหนี้สินคือการกู้ยืมเพื่อทำการเกษตร สิ่งแวดล้อมและสังคมของตำบลยายแย้มวัฒนา มีป่าไม้ แม่น้ำ ห้วย หนองอ่างเก็บน้ำ มีการจัดเก็บการขยะ เช่น คัดแยก เผา ฝัง รีไซเคิลขยะ ด้านสังคมประชากรส่วนใหญ่อยู่อย่างพอเพียงมีการบังคับใช้กฎหมาย กติกา และข้อตกลงของชุมชน ประชากรมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมของชุมชน ปัญหาและความต้องการของตำบลยายแย้มวัฒนา อยากให้มีการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ในตำบลต่อไป

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือของพ่อแม่พี่น้องเป็นอย่างดี และขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ข้าพเจ้าถือว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีและประทับใจอย่างมาก จึงขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ครับ

อื่นๆ

เมนู