1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED04 การลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามตามโครงการการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ED04 การลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามตามโครงการการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านายอรรถกร จันทร์นวล บัณฑิตจบใหม่ ปฎิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ตามโครงการการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มีจุดประสงค์เพื่อทราบปัญหาและความต้องการในการพัฒนาชุมชน จัดทำข้อมูล ใช้เป็นแนวทางในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล

ตำบลยายแย้มวัฒนามีทั้งหมดจำนวน  ๑๖ หมู่บ้าน ในสมัยก่อนขึ้นกับตำบลถาวร ตำบลถาวรขึ้นกับตำบลตาเป๊ก ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอนางรอง เมื่อจัดตั้งตำบลถาวรขึ้นตำบลยายแย้มวัฒนาซึ่งสังกัดอยู่ในตำบลถาวรได้ย้ายมาอยู่ในเขตอำเภอละหานทราย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ ต่อมาได้แยกตำบลยายแย้มวัฒนาออกจากตำบลถาวร   โดยมีกำนันบุญมา พรหมลี และกำนันเรียง แก่นจัด เป็นผู้นำตำบลยายแย้มวัฒนา ได้แยกออกจากอำเภอละหานทราย เป็นอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เมื่อประกาศเป็นอำเภอเฉลิมพระเกียรติในวันที่ ๕ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชย์ในวโรกาสครบรอบ ๕๐ ปตำบลยายแย้มวัฒนา ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลยายแย้มวัฒนา เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลยายแย้มวัฒนา เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙ และได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลยายแย้มวัฒนา  เป็นเทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๑

จากการสำรวจและสอบถามผู้นำชุมชน ชาวบ้าน   ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำไร่ ทำนา    และมีการทำอาชีพเสริม เช่น การทอผ้าไหม ทำเครื่องจักสาร หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวข้าว จะมีการทำการเกษตร  ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกอ้อย เพื่อจำหน่าย  ส่วนสภาพแวดล้อมและปัญหาในชุมชน  ประชาชนส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า ไม่มีที่ทิ้งขยะ ไม่มีที่เผาขยะ ฝุ่น ควัน มลพิษ เนื่องจากมีการเผาอ้อยใกล้กับชุมชน

ภาพลงพื้นที่

 

 

 

อื่นๆ

เมนู