1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED04-การลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามตามโครงการการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ED04-การลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามตามโครงการการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวจิตรา เย็นใจ ได้ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อทราบปัญหาและความต้องการในการพัฒนาชุมชน
จัดทำข้อมูล ใช้เป็นแนวทางในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล

ตำบลยายแย้มวัฒนา อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ มีทั้งหมด 16 หมู่บ้าน สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับกับเนินลูกระนาด ถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขาเช่น เขาพนมรุ้ง เขาปรายบัด เขาอังคาร ทำให้มีดินที่เหมาะแก่การเพาะปลูก ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีผลผลิตหลักคือข้าวหอมมะลิ มันสำปะหลัง อ้อย และยางพารา ตามลำดับ และปลูกผลไม้ตามฤดูกาลเป็นอาชีพเสริม กิจกรรมประจำปีที่โดดเด่นได้แก่บุญบั้งไฟ ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมหรือช่วงก่อนฤดูทำนา สินค้าที่ส่งออกหลักๆได้แก่ ผ้าไหม เสื่อกก  ปลาส้ม  โดยกลุ่มของข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่4 บ้านยายแย้ม หมู่8 บ้านโนนศิลา หมู่10 บ้านยายแย้ม หมู่15 บ้านยายแย้มพัฒนา  เริ่มปฏิบัติงานลงพื้นที่เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ลงพื้นที่หมู่8 บ้านโนนศิลา เป็นหมู่บ้านแรก และหมู่15 บ้านยายแย้มพัฒนาเป็นหมู่บ้านสุดท้าย ซึ่งในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพบว่า ชาวบ้านใช้ภาษาลาว ภาษาเขมร หรือภาษาท้องถิ่นในการสื่อสารกัน  โดยส่วยใหญ่จากการสำรวจข้อมูลนั้นประชาชนส่วนใหญ่ในแต่ละหมู่บ้านจะมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และอาชีพเสริมคือเลี้ยงสัตว์เช่น วัว หมู และปลูกผักผลไม้ตามฤดูกาลขายตามท้องตลาด สถาบันทางสังคมมีวัดและโรงเรียนประจำหมู่บ้าน ถนนเป็นคอนกรีต บางพื้นที่เป็นทางลูกรัง ชาวบ้านเล่าว่าผลผลิตในปีที่ผ่านมาได้เพียงเก็บไว้เพื่อบริโภคเท่านั้น ไม่ได้จำหน่าย  เนื่องจากแห้งแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดู รวมกับเกิดโรคระบาดโควิด-19 จึงออกไปทำงานลำบาก และไม่มีแหล่งเงินทุน รายได้ครัวเรือนโดยเฉลี่ยไม่พอเพียงในการใช้จ่ายแต่ละเดือนประชาชนบางคนต้องการที่จะให้มหาวิทยาลัยเข้าไปอบรมอาชีพให้เพื่อที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นในการใช้ชีวิต ทั้งนี้จากการเดินสำรวจข้อมูลนั้น พบว่าในพื้นที่ที่สำรวจนั้นได้มีแหล่งเรียนรู้พันธุ์ไม้มีทั้งพืช ผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ และมีการทอผ้าไหมอัปสรา ผ้าโบราณที่น่าสนใจ อยู่ที่หมู่ 16 บ้านวัฒนาสามัคคี

อุปสรรคและปัญหาในการลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลและสำรวจชุมชนคือส่วรใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่บ้านจึงมีปัญหาปัญในการสื่อสารสอบถามข้อมูล บางคนไม่อยากให้ข้อมูลทำให้ข้อมูลล่าช้า  กลุ่มของพวกข้าพเจ้าจึงปรึกษากันและวางแผนการสำรวจใหม่ โดยไปขอความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านและทีม อสม แต่ละหมู่บ้านให้ช่วยนำทีมออกสำรวจข้อมูล หลังจากนั้นชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเนื่องจากมีบุคคลในพื้นที่ช่วยพาไปทำให้ชาวบ้านเชื่อใจ และทำให้งานราบรื่นเสร็จภายในเวลาที่กำหนด และเพื่อนร่วมทีมให้ความร่วมมีความสามัคคีกันในกลุ่มช่วยกันคิดและแก้ปัญหาต่างๆให้ผ่านไปได้จนงานสำเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมาย

             ภาพการลงพื้นที่

อื่นๆ

เมนู