1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED04 การลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามตามโครงการการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ED04 การลงพื้นที่สำรวจแบบสอบถามตามโครงการการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวอาภัสรา หล่าสูงเนิน ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อช่วยพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจให้กับชุมชนรวมถึงช่วยพัฒนาคุณภาพสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่งเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
ในเดือนแรกจะเป็นการลงพื้นที่สำรวจชุมชนตำบลยายแย้มวัฒนามีทั้งหมด16 หมู่บ้าน เนื่องจากตำบลยายแย้มวัฒนา เป็นตำบลที่มีขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงมีการแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อที่จะได้ลงสำรวจพื้นที่ได้ครอบคุมและทั่วถึง ซึ่งดิฉันได้ลงพื้นที่ทั้งหมด 8 หมู่บ้าน โดยเริ่มจากหมู่ที่9 บ้านโนนทอง หมู่ที่5 บ้านโนนเจริญ หมู่ที่11 บ้านวัฒนาใหม่ หมู่ที่16 บ้านวัฒนาสามัคคี หมู่ที่12 บ้านเขาดิน หมู่ที่3 บ้านโคกหัวเสือ และหมู่ที่14 เกษตรพัฒนา จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในชุมชนพบว่าชาวบ้านได้ให้การต้อนรับให้ความร่วมมือและดูแลเป็นอย่างดี ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ทำนา ปลูกอ้อย ปลูกมัน เพาะเห็ด ฯลฯ มีการเลี้ยงสัตว์ เช่นวัว หมู่ ไก่ เป็ด ทำให้คนในชุมชนได้มีรายได้ นอกจากนี้ อาชีพที่สร้างรายได้ที่ดีอีกอาชีพหนึ่ง คือการทอผ้า คนในชุมชนมีการทอผ้าไหม ผ้าซิ่นตีนแดง ผ้าภูอัคนี สำหรับการทอผ้าไหมที่โดดเด่นมากสร้างชื่อเสียงให้กับตำบลยายเเย้มวัฒนา นั้นคือ การทอผ้าไหมแบบโบราณ ที่บ้านวัฒนาสามัคคี หมู่ที่16 การ

ทอผ้าไหมแบบนี้ มีปราณีต สวยงาม เป็นงานที่ละเอียดอ่อน และโดดเด่นเป็นอย่างมาก คงความเป็นเอกลักษณ์ รักษาไว้ซึ่งอารยธรรมโบราณ ของการทอผ้าได้เป็นอย่างดี
สำหรับอุปสรรคในการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนื่องจากคนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตร จึงรีบไปทำงานแต่เช้าและกลับบ้านค่ำ จึงทำให้การเก็บข้อมูลเป็นไปได้ล้าช้า และสุนัขดุมาก ต้องระมัดระวังตัวเป็นอย่างดี
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการไม่มีที่ทิ้งขยะจึงทำให้คนในชุมชนจำเป็นต้องเผาขยะเพื่อเป็นการกำจัดขยะในครัวเรือนอีกปัญหาหนึ่งคือน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภค แก่คนในชุมชน
สิ่งที่ได้รับจากการลงพื้นที่ชุมชนในครั้งนี้คือ การได้เห็นรอยยิ้มของคนในชุมชน วิถีชีวิต ได้รับการแบ่งปัน ความมีน้ำใจของคนในชุมชน ความท่อยทีท่อยอาศัยซึ่งกันและกัน และความสามัคคีของคนในชุมชน

อื่นๆ

เมนู