ข้าพเจ้านายพีรภัทร รังพงษ์ ประเภทนักศึกษา ต.ยายแย้มวัฒนา ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและคณะอาจารย์ในการเก็บแบบสอบถามข้อมูล เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. ณ ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

        ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ของหมู่บ้านวัฒนา หมู่1 ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสอบถามมาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน

        ข้าพเจ้าและคณะปฏิบัติงาน ได้ลงพื้นที่สำรวจตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เริ่มจากบ้านวัฒนา     หมู่ที่ 1 ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โดยได้นำเอกสารการขอลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากทางสำนักงานคณะครุศาสตร์ไปให้ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อที่ทางผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านจะได้ประสานกับลูกบ้านว่าจะมีทีมงานมาเก็บข้อมูล เพื่อจะได้สะดวกในการเก็บข้อมูลและได้ข้อมูลที่เป็นความจริง โดยได้สอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ตามแบบฟอร์ม 01 และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผล กระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ตามแบบฟอร์ม 02 เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาภายในชุมชน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนต่อไป ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและเป็นกันเองมาก บรรยากาศของชุมชนร่มรื่นมาก อยู่ติดกับภูเขาและยังมีสระน้ำหลายแห่ง มีโบราณสถานที่เก่าแก่ควรค่าแก่การดูแลรักษา จากการสำรวจพบว่า ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักคือทำนา มีทั้งทำไร่ เช่นมันสำปะหลัง อ้อย มีการเลี้ยงสัตว์จำพวกวัว ควาย ไก่ หมู และยังมีอุตสาหกรรมในครัวเรือนคือการทอผ้าไหม ผลผลิตที่ได้จากการเกษตรจะเก็บไว้ เพื่ออุปโภคบริโภคและจำหน่ายบางส่วนเพื่อนำเงินมาชำระค่าใช้จ่ายที่ได้ลงทุนไปกับการเกษตร ได้แก่ ค่าวัตถุดิบในการผลิต ค่าจ้างแรงงาน ค่าเครื่องมืออุปกรณ์การผลิต เป็นต้น จากการสำรวจและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 พบว่า ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ทราบถึงสถานการณ์ อาการเบื้องต้นและทราบถึงสาเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนมีการสวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์ในการทำความสะอาดมือ กินอาหารที่ปรุงสุกแล้ว นอนหลับพักผ่อนเพียงพอ และออกกำลังกายเป็นประจำ สิ่งเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019   แก่คนในชุมชนได้เป็นอย่างมาก

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู