โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สู่ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : อาจารย์ประจำตำบล / กลุ่ม U2T และ ผู้สนใจและกลุ่มเกษตรกรตำบลยายแย้มวัฒนารวม 30 คน

เป้าหมายสำคัญ : เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะในการพัฒนาการเกษตร โดยสามารถนำความรู้ไปใช้ในการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง/กลุ่มเกษตรกรของตนเอง เพื่อลดต้นทุนการของผลิตที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และเพิ่มรายได้จากผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งสามารถสร้างความหลากหลายของการทำเกษตรในพื้นที่ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด

ถ้าหากเราพูดถึงปัจจัยในการดำรงของชีวิตของคนทั่งโลก ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า อาหาร เป็นสิ่งสำคัญมากในการดำรงชีวิต เช่นเดียวกับประชาชนในตำบลยายแย้มวัฒนาที่มีการดำรงชีวิตอยู่ด้วยวิถีพอเพียง ปลูกข้าว ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลา ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ทำการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ สามารถทำให้มีอาหารบริโภคตลอดทั้งปี ข้าพเจ้านายจิณณวัตร สุขเกษม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้รับมอบหมายงานประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ให้เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับและพืชผักสวนครัว  เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน  ณ  ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนมีชัยพัฒนา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักความหมายของคำว่า ผักสวนครัว และไม้ดอกไม้ประดับกันก่อนครับ

ผักสวนครัว คือผักที่ปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่าง ๆ ในชุมชนต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือชุมชน การปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานจะทำให้ผู้ปลูกได้รับประทานผักสดที่อุดมด้วยวิตามินและเกลือแร่ต่าง ๆ มีความปลอดภัยจากสารเคมี ลดรายจ่ายในครัวเรือน และที่สำคัญทำให้สมาชิกในครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันในการปลูกผักเพื่อเกิดสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว

ไม้ดอกไม้ประดับ หมายถึง ไม้ดอกที่นำมาใช้ในการประดับตกแต่งสวน  หรือสถานที่ต่างๆ โดยไม้ดอก หมายถึง  พรรณไม้ที่ออกดอกมีสีสันสวยงาม  หรือมีกลิ่นหอม

กิจกรรมที่ได้เข้าร่วม

1.การผสมดินปลูก

2.การเพาะเมล็ดแบบอบร้อน อบเย็น ก่อนเพาะลงถาด

3.การย้ายกล้าปลูก การให้น้ำ ให้ปุ๋ย

4.การเพาะถั่วงอก

5.การขยายพันธุ์พืช การปักชำ มะนาววัยใส การตอนมะละกอ

6.การปลูกพืชในเข่ง และการให้ปุ๋ย

7.การปลูกผักไฮโดรน้ำนิ่ง

8.การทำกุยช่ายขาว

9.การทำน้ำยาไล่แมลง

10.การเลี้ยงไส้เดือน

11.เยี่ยมชมเกษตรกร ไม้ดอกไม้ประดับ

กิจกรรมที่ประทับใจในการเข้าร่วมครั้งนี้

การขยายพันธุ์พืช การปักชำ มะนาววัยใส

การขยายพันธุ์มะนาว โดยการชำ การตัดชำกิ่งมะนาว การตัดชำ คือ การตัดส่วนส่วนของกิ่งพันธุ์มะนาวที่มีสภาพต้นที่สมบูรณ์ แล้วนำมาชำไว้ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดรากและยอด พัฒนาเป็นพืชต้นใหม่ โดยที่ต้นใหม่มีลักษณะเหมือนต้นแม่ทุกประการและจะช่วยร่นระยะเวลาในการออกดอก ติดผลให้เร็วขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการเพาะเมล็ด มะนาวที่ปลูกด้วยกิ่งปักชำใช้เวลา 2-3 ปี ก็จะให้ผลผลิต ส่วนการเพาะเมล็ดอาจใช้ระยะเวลามากกว่าการปักชำจึงไม่เหมาะสำหรับการผลิตมะนาวเชิงการค้า

การตัดชำกิ่งอ่อน (Soft wood cutting) คือ การตัดกิ่งที่เพิ่งแตกออกมาใหม่ มีลักษณะอ่อนและอวบน้ำ ความสำเร็จในการขยายพันธุ์โดยการตัดชำกิ่งอ่อนขึ้นอยู่กับอาหารและฮอร์โมนของพืช กล่าวคืออาหาร ที่มีอยู่ในกิ่งอ่อนหรือยอดของพืชไม่ใช่ปัจจัยอันสำคัญ เพราะอาหารในส่วนของพืชดังกล่าวมีไม่มากพอ ดังนั้นอาหารที่จะนำมาสร้างรากจะต้องได้จากการสังเคราะห์แสง ด้วยเหตุนี้การตัดชำกิ่งอ่อนจะต้องมีใบติด นอกจากนั้นปัจจัยอื่นๆ คือ อุณหภูมิ ความชื้น และแสงที่พอเหมาะก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญเช่นกัน

การตัดชำกิ่งกึ่งอ่อนกึ่งแก่ ( Semi hard wood cutting) กิ่งชนิดนี้เป็นกิ่งที่มีการเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว และมีเนื้อไม้เริ่มแข็งเหมาะแก่การผลิตมะนาวเชิงการค้า สำหรับกิ่งที่ใช้ในการตัดชำ ควรริดใบแก่หรือใบล่างออกเหลือไว้เฉพาะใบที่เจริญเต็มที่และใบที่อยู่ด้านยอดประมาณ 4-5 ใบ

วิธีการตัดชำกิ่ง  มะนาว

 1. เมื่อตัดกิ่งพันธุ์มะนาวมาแล้วควรพ่นน้ำให้แก่กิ่งพันธุ์มะนาวเป็นระยะ เพื่อช่วยลดการคายน้ำ
 2. เตรียมกิ่งขนาดยาวโดยทั่วไปประมาณ 6 – 9 นิ้ว ขนาดของกิ่งประมาณ 1 นิ้วโดยรอยตัดควรอยู่บนข้อและใกล้กับข้อให้มากที่สุด
 3. กิ่งมะนาวจะต้องมีข้อจำนวน ประมาณ 3 – 5 ข้อ และมีใบอยู่ 4-6 ใบ
 4. โคนกิ่งควรตัดเป็นรูปปากฉลามหรือฝานบวบ จะมีรอยแผลช้ำบริเวณรอยตัดให้ใช้คัดเตอร์ตัดรอยช้ำออกซ้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกราก
 5. ใช้คัดเตอร์กรีดบริเวณโคนกิ่งในแนวตั้งความยาวประมาณ 5 เซนติเมตร 3-4 รอย เพราะรากจะออกบริเวณนี้
 6. หลังจากนั้นนำกิ่งมะนาวแช่ลงในน้ำที่ผสมสารป้องกันเชี้อรา และเชื้อแบคทีเรีย เพื่อไม่ให้เชื้อราและเชื้อแบคทีเรียเข้าทางรอยแผล
 7. นำกิ่งพันธุ์จุ่มลงในสารเร่งการเกิดรากจำพวก NAA และ IBA เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการออกรากของกิ่งพันธุ์มะนาว
 8. หลังจากเตรียมกิ่งพันธุ์มะนาวเสร็จแล้ว ใช้ไม้ที่มีขนาดเล็กหรือเท่ากับขนาดของกิ่งปักชำ แทงลงในวัสดุปลูกก่อนนำกิ่งลงปักชำ เพื่อป้องกันการเกิดรอยช้ำบริเวณแผล
 9. ฝังกิ่งลึก ½ ส่วน ของความยาวกิ่ง และที่สำคัญคือต้องกดบริเวณโคนกิ่งให้แน่น
 10. ใช้วัสดุพรางแสง ในช่วง 1-2 สัปดาห์แรก และต้องบังกระบะปักชำไม่ให้มีลมมาปะทะเพื่อไม่ให้กิ่งปักชำขยับและลดการคายน้ำของกิ่งพันธุ์มะนาว
 11. สังเกตดูว่าวัสดุเพาะชำหรือน้ำที่จับบริเวณใบแห้งเกินไปหรือไม่ ถ้าแห้งเกินไปควรพ่นน้ำให้ถี่ขึ้น

ที่มา : https://sites.google.com/site/withikarpakchakingmanaw/kar-pak-cha-manaw

การตอนมะละกอ

วิธีทำการตอนกิ่งมะละกอ

 1. อย่างแรกและถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากนั้นก็คือคัดเลือกต้นพันธุ์ที่จะทำการตอนให้ดี ต้นพันธุ์ต้องมีความสมบูรณ์ทุกอย่าง ตั้งแต่ลักษณะของต้นและลักษณะของผลที่เป็นที่ต้องการของตลาด รวมถึงการต้านทานโรคด้วย
 2. เมื่อได้ต้นพันธุ์ที่ดีแล้วเราก็ทำการตอนต้นมะละกอต้นพันธุ์ไปปลูกก่อนหลังจากนั้นก็จะเหลือต้นมะละกอทำการตัดต้นให้สูงพอประมาณ ต่อมามะละกอที่ตัดก็จะแตกกิ่งออกมา 5 ถึง 6 กิ่ง ภายใน 2 เดือนครึ่งกิ่งจะยาวประมาณ 20 ถึง 25 เซนติเมตร
 3. ทำการเฉือนกิ่งพันธุ์ จากข้างล่างไปข้างบนเป็นปากฉลาม จากนั้นใช้ลิ่มไม้เล็ก ๆขัดไว้ไม่ให้เนื้อไม้ติดกัน
 4. นำดินร่วนและขุยมะพร้าวมาผสมกันในอัตราส่วน 3 ต่อ 1 บรรจุลงถุงพลาสติก
 5. ทำการผ่าถุงพลาสติกตรงกลาง รดน้ำให้ชุ่มแล้วนำไปวางทับรอยแผลที่เฉือนไว้ มัดถุงด้วยเชือกให้แน่น
 6. เฉือนท่อน้ำเลี้ยงห่างจากกิ่งตอนประมาณ 3 ถึง 5 นิ้ววิธีนี้จะทำให้รากงอกได้เร็วขึ้นไปอีกภายใน 30 ถึง 45 วันรากจะงอกและเดินมาเต็มถุง ถึงช่วงนี้ก็สามารนำ มะละกอตอนกิ่ง ไปปลูกได้แล้ว เป็นต้น

จากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้รู้ถึงแนวทางการปลูก พืชผักสวนครัว ผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์มากมาย ทั้งปลูกง่าย ดูแลง่าย ปลอดภัย และไม้ต้องใช้สารเคมี การปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้น เป็นกิจกรรมยามว่างที่ก่อให้เกิดประโยชน์ และยังสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ในการจัดกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือของพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลยายแย้มวัฒนาที่ร่วมเข้าอบรม และขอขอบคุณคณะอาจารย์และคณะวิทยากรในการจัดการอบรมในครั้งนี้ ข้าพเจ้าถือว่าการอบรมในครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีและประทับใจเป็นอย่างมาก ขอบคุณครับ

อื่นๆ

เมนู