โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สู่ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ข้าวเจ้านางสาวนะภา โชคโอฬาร ประเภทประชาชน ได้รับมอบหมายงานประจำเดือน มีนาคม 2564 ได้เก็บรวบรวมข้อมูลแบบฟอร์ม 01 02 06 ส่งเรียบร้อยแล้ว และในเดือนมีนาคมนี้ได้ลงสำรวจ ในชุมชนว่ามีความต้องการและมีโครงการที่จะพัฒทำนาอะไรในชุมชนและมีสินค้าผลิตภัณฑ์ที่นำสู่รายได้ให้แก่ชุมชนซึ่งได้เห็นชมชุนบางหมู่บ้านจะมีการปลูกผักสวนครัว มีทำนา ทำดอกไม้จันทน์ ทำไม้กวาดดอกหญ้า จักสานซึ่งปัญหาหลักในชุมชนก็จะมีขาดงบประมาณมาสนับสนุน ขาดความรู้ ภายในต้องการให้มีกลุ่มอาชีพในชุมชนเพื่อก่อให้เกิดรายได้ในหมู่บ้านบางหมู่จะมีโครงการจิตอาสา และต้องการถังขยะภายในหมู่บ้านการลงสำรวจเก็บข้อมูลของตำบลยายแย้มวัฒนาในชุมชุนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ชาวบ้านให้ความสำคัญในการให้ข้อมูลผลที่ได้รับคือได้เห็นรอยยิ้ม ได้เห็นความตั้งใจ ความร่วมมือ และขอขอบคุณหน่อยงานในตำบลยายแย้มวัฒนาทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือค่ะ

https://youtu.be/1mCbglhgalo

อื่นๆ

เมนู