โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สู่ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาววรรณิภา รบศึก ประเภทประชาชน ได้รับมอบหมายงานประจำเดือนมีนาคม 2564 ให้สำรวจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลและเรียงลำดับปัญหา ความต้องการของชุมชนตำบลยายแย้มวัฒนา มีดังต่อไปนี้ ตำบลยายแย้มวัฒนา มีประเพณีคือบุญบั้งไฟ ตำบลยายแย้มวัฒนา มีผลิตภัณฑ์ คือการทอผ้าไหมโบราณ การทำไม้กวาดดอกหญ้า การจัดสาน การรวมกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง การทำข้าวอินทรีย์จากดินภูเขาไฟ เป็นต้น

ข้าพเจ้า ได้ลงสำรวจเก็บข้อมูลของตำบลยายแย้มวัฒนา ได้รับความร่วมมือของพ่อแม่พี่น้องเป็นอย่างดี และขอขอบคุณหน่วยงานของตำบลยายแย้มวัฒนาทุก หน่วยงานให้ความร่วมมือ ขอขอบคุณค่ะ

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู