ข้าพเจ้า นายพีรภัทร รังพงษ์ ประเภทนักศึกษา ตำบลยายแย้มวัฒนา ได้ลงพื้นที่กับคณะปฏิบัติงานในการจัดทำคลิปวิดีโอของตำบลประจำเดือนเมษายน เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 09:00น. ณ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานในเดือนเมษายน
        ข้าพเจ้าได้กรอกข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ตามแบบฟอร์ม 01 และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามแบบฟอร์ม 02(เพิ่มเติม) ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสอบถามมาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน
-ได้เข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะปฏิบัติงาน สรุปงานในเดือนมีนาคม วิเคราะห์ปัญหาที่พบเจอในระหว่างทำงาน และหาวิธีแก้ไขปัญหา
-เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับคณะอาจารย์ประจำตำบลยายแย้มวัฒนาเกี่ยวกับแผนงานในเดือนเมษายนในระบบ Google Meet
-เช็คจำนวนแบบฟอร์ม 01 และแบบฟอร์ม 02 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนให้ตรงกับระบบ Google From
-ลงพื้นที่กับคณะปฏิบัติงานศึกษาวิธีขั้นตอนการทอเสื่อกกในหมู่บ้านที่ทำมาจากต้นกกและต้นไหล
-ลงพื้นที่กับคณะปฏิบัติงานเก็บข้อมูลขั้นตอนการทำปลาส้ม หมู่บ้านโนนศิลา เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อยอดในขั้นต่อไป
-ลงพื้นที่กับคณะปฏิบัติงานเก็บข้อมูลการทอผ้าไหมพื้นบ้านของหมู่บ้านโนนเจริญ เพื่อเรียนรู้วิธีขั้นตอนการทำโดยใช้สีจากธรรมชาติ
-ลงพื้นที่กับคณะปฏิบัติงานเพื่อสำรวจสถานที่สำหรับถ่ายทำวีดีโอ และใช้เป็นข้อมูลในการประชุมวางแผนจัดทำวีดีโอ
-ประชุมกับคณะปฏิบัติงานช่วยกันวางแผนสถานที่ที่น่าสนใจเหมาะสำหรับการถ่ายวีดีโอนำเสนอตำบลในเดือนเมษายน
-ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตในการเข้าพื้นที่ และจัดเตรียมสถานที่ในการถ่ายทำวีดีโอนำเสนอตำบลยายแย้ม
-เริ่มถ่ายทำวีดีโอนำเสนอตำบลร่วมกับคณะปฏิบัติงาน ตามสถานที่ที่ได้รับอนุญาตเข้าถ่ายทำวีดีโอ
-ตัดต่อวีดีโอประจำเดือนเมษายนร่วมกับคณะปฏิบัติงาน

        คณะปฏิบัติงานตำบลยายแย้มวัฒนาได้จัดทำวีดีโอขึ้น เพื่อเสนอให้เห็นภาพบรรยากาศภายในชุมชน ซึ่งจะเห็นว่าตำบลยายแย้มวัฒนาเป็นตำบลที่มีอุตสาหกรรมภายในครัวเรือนอย่างหลากหลาย คณะปฏิบัติงานทุกคนต้องขอขอบคุณชาวบ้านตำบลยายแย้มที่ให้ข้อมูลเป็นอย่างดี และหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับตำยายแย้มวัฒนา และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของชาวบ้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนต่อไป

    ภาพการลงพื้นที่ในการจัดทำคลิปวิดีโอ

    วิดีโอของตำบลเดือนเมษายน

 

 

 

อื่นๆ

เมนู