โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล  1 มหาวิทยาลัย

จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สู่ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายจักรกริช คินรัตน์ ประเภท ประชาชน ได้รับมอบหมายงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลที่ได้รับมอบหมายงาน มีดังต่อไปนี้

1.สำรวจเก็บข้อมูลในพื้นที่ที่รับผิดชอบ คือ หมู่ที่  2 บ้านยายคำ บ้านโคกหญ้าคา หมู่ที่  6 หมู่ที่  7 บ้านหนองม่วง และ หมู่ที่  13 บ้านชุมพรพัฒนา ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ มีดังต่อไปนี้

1.1 แหล่งท่องเที่ยว

สำรวจข้อมูล วัดเจริญนิมิตร บ้านยายคำ หมู่ที่ 2 สำรวจประวัติความเป็นมาของหลวงปู่เป็น โฆสกาโม  พระเกจิชื่อดังแห่งอีสานใต้และประวัติความเป็นมาของวัดเจริญนิมิตรบ้านยายคำ

สำรวจข้อมูล โรงเรียนบ้านยายคำ สถานที่ ทุ่งดอกดินบาน หมู่ที่  2 บ้านยายคำ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

1.2 สำรวจร้านอาหารในท้องถิ่น มีดังต่อไปนี้

– ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระยายเสริฐ หมู่ที่  2 บ้านยายคำ

– ร้านลาบลุงฤทธิ์ อาหารอีสาน หมู่ที่  6 บ้านโคกหญ้าคา

1.3 สำรวจอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น มีดังต่อไปนี้

– แกงกล้วยใส่ไก่บ้าน อาหารประจำถิ่น หมู่ที่  2 บ้านยายคำ

– ลาบปลาดุกเขมรโบราณ อาหารประจำถิ่น หมู่ที่  6 บ้านโคกหญ้าคา

– แกงกะทิหัวตาล อาหารประจำถิ่น หมู่ที่  7 บ้านหนองม่วง

– แกงกะทิดอกดิน อาหารประจำถิ่น หมู่ที่  13 บ้านชุมพรพัฒนา

1.4 สำรวจแหล่งน้ำ มีดังต่อไปนี้

– ห้วยลำปะเทีย หมู่  6 เป็นแม่น้ำสำคัญของตำบลยายแย้มวัฒนา ชาวบ้านใช้ประกอบการทำเกษตรบริโภคและอุปโภค

– หนองสะแก หมู่ที่  2 บ้านยายคำ

– หนองม่วง หมู่ที่  7 บ้านหนองม่วง

– หนองโดน หมู่ที่  13 บ้านชุมพรพัฒนา

2.เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับคณะอาจารย์ประจำตำบลยายแย้มวัฒนา เกี่ยวกับแผนงานในเดือนพฤษภาคมและวางแผนงานในเดือนต่อไป

3. ประชุมกับทีมงานช่วยกันวางแผนสถานที่ที่น่าสนใจเหมาะสำหรับการถ่ายวิดีโอ นำเสนอตำบลในเดือนพฤษภาคม และ ลงพื้นที่สำรวจสถานที่สำหรับถ่ายทำวิดีโอ

4. ประสานงานกับผู้นำชุมชน หมู่ที่ 10 ตำบลยายแย้มวัฒนา และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตเข้าพื้นที่ถ่ายทำวิดีโอนำเสนอตำบล และจัดเตรียมสถานที่ในการถ่ายทำวิดีโอประจำเดือนพฤษภาคม

5. เริ่มถ่ายทำวิดีโอนำเสนอตำบลร่วมกับทีมงานตามสถานที่ที่ได้รับอนุญาตเข้าถ่ายทำวิดีโอประจำเดือนพฤษภาคมร่วมกับทีมงาน เป็นต้น

 

ข้าพเจ้า ได้สำรวจเก็บข้อมูล ตามภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือนพฤษภาคม 2564  ของตำบลยายแย้มวัฒนา และพื้นที่ที่รับผิดชอบ ข้าพเจ้า ได้รับความร่วมมือของพ่อแม่พี่น้องเป็นอย่างดี และขอขอบคุณ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้านของตำบลยายแย้มวัฒนา และหน่วยงานราชการที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าและทีมงานตำบลยายแย้มวัฒนา ขอกราบขอบพระคุณครับ

 

 

 

อื่นๆ

เมนู