ข้าพเจ้า นายอรรถกร จันทร์นวล กลุ่ม บัณฑิตจบใหม่ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  หลักสูตร : ED04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชรัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 14  พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ  สัตว์น้ำ สัตว์เลี้ยงของเกษตรกร ร้านค้าประจำหมู่บ้าน ของหมู่ที่ 10 บ้านยายแย้มวัฒนา ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และได้ลงข้อมูลในแอปพลิเคชันของมหาลัยราชภัฎบุรีรัมย์เกี่ยวกับ แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เกษตกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสำรวจ นอกจากนี้ยังมีผู้นำชุมชนประจำตำบลยายแย้มวัฒนาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การปกครองคอยอำนวยความสะดวกในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ที่คอยคัดกรองคนเข้าออกในชุมชน วัดอุณหภูมิจึงทำให้ ประชาชนอุ่นใจและสร้างความมั่นใจให้กับ นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

 – ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำในหมู่ที่ 10 บ้านยายแย้มวัฒนา พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ได้ใช้แหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น ปลา หอย เลี้ยงไว้เพื่อขยายพันธุ์และไว้ใช้ต่อยอด ก่อนที่จะปล่อยปลาลงแหล่งน้ำได้ทำการอนุบาลเบื้องต้นเป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน  จึงนำลงในน้ำ

 

– ลงพื้นพื้นที่สำรวจเกษตรกรในชุมชน พบว่าชาวบ้านบางครัวเรือนได้ทำการเลี้ยงสัตว์ทางเศรษฐกิจ เช่น กบ หนู ปู ปลา เป็นต้น เพื่อบริโภคและทำการค้าขายหารายได้เข้าสู่ครอบครัว

– ลงพื้นที่สำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่าชาวบ้านในท้องถิ่นได้มีการทอผ้าไหมพื้นบ้าน ผ้าที่ชาวบ้านใช้ทอจะมีอยู่ 2 ประเภทคือ ผ้าฝ้ายคำภูไปรบัดและผ้าไหมภูไปรบัด เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน ยังเปิดสอนให้ผู้ที่อยากเรียนรู้ได้มาฝึกการทำ และขั้นตอนวิธีทำต่างๆอีกด้วย

– และได้ร่วมประชุมการทำวิดีโอ ได้มีการลงพื้นที่สำรวจสถานที่สำหรับถ่ายทำวีดีโอ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประชุมวางแผนจัดทำวีดีโอ ประชุมกับทีมงานช่วยกันวางแผนสถานที่ที่น่าสนใจเหมาะสำหรับการถ่ายวีดีโอนำเสนอตำบลในเดือนพฤษภาคม

– ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มอบความรู้ให้ผู้ปฎิบัติงานทุกคน และผู้นำชุมชนที่อำนวยความสะดวกในการเข้าพื้นที่ในครั้งนี้

 

อื่นๆ

เมนู