ข้าพเจ้านายศุภากร ก้อนเสมา ประเภทบัณทิตจบใหม่ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบล มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

– ในเดือนพฤษภาคมได้ประชุมร่วมกับทางทีมงาน  วิเคราะห์ปัญหาที่พบเจอในระหว่างทำงาน และหาวิธีแก้ไขปัญหา  เกี่ยวกับแผนงานในเดือนพฤษภาคม และได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น แหล่งน้ำในท้องถิ่น ที่พัก/โรงแรม และร้านอาหารในท้องถิ่น

– ลงพื้นที่สำรวจพืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น และศึกษาขั้นตอนการเลี้ยงการดูแล เพื่อนำความรู้ไปเผยแพร่สถานที่อื่นภายในชุมชน

การดูแลรักษาพืช

1. รดน้ำทุกวัน พืชต้องการน้ำในการเจริญเติบโต ถ้าขาดน้ำหลาย ๆ วัน พืชจะเหี่ยวเฉาจะตายได้ แต่ก็ไม่ควรรดน้ำมากจนเกินไปเพราะจะทำให้รากของพืชเน่า ทำให้พืชตายได้ เช่นกัน

2. ใส่ปุ๋ย พืชต้องการธาตุอาหารที่มีอยู่ในดิน เราสามารถเพิ่มธาตุอาหารในดินได้ด้วยการใส่ปุ๋ย เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด

3. พรวนดิน ดินที่มีความร่วนซุยจะระบายน้ำและอากาศได้ดี ทำให้รากพืชดูดน้ำและแร่ธาตุมาใช้ได้ง่าย จึงควรหมั่นพรวนดินบริเวณที่ปลูกพืชอยู่เสมอ

4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืช วัชพืชและศัตรูพืชทำให้ต้นพืชที่เราปลูกเติบโตช้า เพราะวัชพืช เช่น หญ้า จะแย่งที่อยู่และอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืช เช่น หนอน แมลง จะกัดกินใบพืช ทำให้ใบแหว่ง มีรู เราจึง ควรถอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอ และควรจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้ง

การเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยง

1.ชนิดของสัตว์ที่ต้องการเลี้ยง

2. การจัดที่อยู่อาศัย

3. อาหารที่สัตว์กิน

4. วิธีดูแลสัตว์

5. จัดที่อยู่ให้เหมาะสมกับสัตว์ และรักษาความสะอาดที่อยู่ของสัตว์เลี้ยงอยู่เสมอ

6. จัดอาหารให้เหมาะสม และเพียงพอกับสัตว์

7. คอยดูแลรักษาเมื่อสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วย

8. คอยระวังไม่ให้สัตว์ที่เป็นศัตรู มาทำอันตรายสัตว์เลี้ยง

9. น้ำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคต่าง

       

       

 

– ลงพื้นที่สำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น และศึกษาขั้นตอนการท่อผ้าไหมและขั้นตอนการปลูกมันสำปะหลัง เพื่อนำความรู้ไปเผยแพร่ในเว็บไซต์

ขั้นตอนการทอผ้าไหม

1. การเตรียมเส้นไหม

2. การลอกกาวเส้นไหมทั้งเส้นพุ่งเส้นยืน โดยวิธีการใช้สารธรรมชาติ

3. การเตรียมฟืมทอผ้า

4. การย้อมเส้นไหมยืน

5. การเตรียมเส้นยืน

6. การต่อเส้นยืน

7. การเตรียมเส้นพุ่งที่ทำการย้อมสีต่างๆ

8. การกรอเส้นพุ่งเข้าหลอด

ขั้นตอนการปลูกพืชของเกษตรกร

1. การเลือกพื้นที่

2. การเตรียมแปลง

3. การเตรียมเมล็ดพันธุ์

4. การปลูก

5. การดูแลรักษา

6. การเก็บผลผลิต

       

 

– ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำในท้องถิ่น ที่พัก/โรงแรม และร้านอาหารในท้องถิ่น ศึกษาขั้นตอนการให้บริการที่พัก/โรงแรม และร้านอาหารได้ตามมาตรฐานหรือไม่ เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อยอดในขั้นต่อไป

วิธีการใช้เทอร์มอมิเตอร์สำรวจแหล่งน้ำ

1. ก่อนใช้ต้องเลือกเทอร์มอมิเตอร์ที่มีช่วงอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดให้เหมาะสมกับสิ่งที่จะนำไปวัด

2. การใช้เทอร์มอมิเตอร์ ต้องให้กระเปาะเทอร์มอมิเตอร์จุ่มอยู่ในของเหลวหรือสัมผัสกับสิ่งที่จะวัดจับหลอดทดลงจับเทอร์มอมิเตอร์ไว้ให้ตั้งตรงหรืออาจใช้นิ้วจับส่วนปลายของเทอร์มอมิเตอร์เท่านั้น

3. การอ่านอุณหภูมิ ต้องให้สายตาอยู่ในระดับเดียวกับของเหลวในเทอร์มอมิเตอร์

4. เมื่อใช้เทอร์มอมิเตอร์แล้วให้ทำความสะอาด เช็ดให้แห้งและเก็บใส่กล่อง

ขั้นตอนการให้บริการที่พัก

1. รายชื่อแขกที่จะเข้าพักประจำวัน (Arrival List)

2. เอกสารลงทะเบียนเข้าพัก (registration Card)

3. เอกสารแสดงรายการค่าบริการที่แขกต้องชำระ

4. เอกสารสั่งสิ่งของหรืออาหารและเครื่องดื่มเพื่อเป็นอภินันทนาการแก่แขก (Complementary Order)

5. เอกสารแสดงการเข้าพักของแขก

6. เอกสารแสดงการออกจากโรงแรมของแขก

7. บัตรเครื่องดื่มเพื่อการต้อนรับ (Welcome Drink Card)

ขั้นตอนการให้บริการร้านอาหาร

1. ทักทายลูกค้า

2. แนะนำรายการอาหาร

3. เสิร์ฟอาหาร

4. เมื่อเสิร์ฟอาหารเรียบร้อยแล้ว

5. เมื่อลูกค้าทานอาหารเกือบหมด

6. เมื่อลูกค้าต้องการเช็คบิล

7. ส่งลูกค้า

       

       

       

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะผู้ปฏิบัติงานทุกท่านที่ได้ร่วมมือกันและมีความสามัคคีกันในการทำงานจนงานสำเร็จและต้องขอขอบคุณผู้นำชุมชนและประชาชนในหมู่บ้านที่ให้ความร่วมมือกับคณะผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี

       

วิดีโอแสดงกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม

 

อื่นๆ

เมนู