ข้าพเจ้านางสาวจิระนันต์ ผลชู ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตามโครงการการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อทราบปัญหาและความต้องการในการพัฒนาชุมชน จัดทำข้อมูล ใช้เป็นแนวทางในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ในเดือนมีนาคมได้มีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของเอกสารแบบฟอร์ม01 แบบฟอร์ม02 และแบบฟอร์ม06 ในหมู่บ้านที่ได้รับผิดชอบ เมื่อรวบรวมข้อมูลเรียบร้อย ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการวิเคราะห์สรุปความโดดเด่นและปัญหาของชุมชนตำบลยายแย้มวัฒนา

             

โดยส่วนมากตำบลยายแย้มวัฒนามีเป็นเกษตรกรรม หัตกรรม ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป  มีประเพณีร่วมกัน เช่น บุญบั้งไฟ บุญสงกรานต์  บุญข้าวประดับดิน ปฎิบัติตามฮีตสิบสองคลองสิบสี่ ตำบลยายแย้มวัฒนามีสินค้าOTOP ของดีประจำตำบล เช่น ผ้าไหมอัปสรา ผ้าโบราณ ผ้าซิ่นตีนแดง ผ้าภูอัครนี เครื่องจักสาน เสื่อกก ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดดอกหญ้า ทำดอกไม้จันส่งออก ปักผ้าลายไทย สวนดอกไม้ตามโครงการหลวง ข้าวภูเขาไฟ และปลาส้ม เป็นต้น

       

ตำบลยายแย้มวัฒนาพบปัญหาที่คล้ายกันส่วนใหญ่เป็นเรื่องของขยะ เนื่องจากไม่มีถังขยะ ไม่มีระบบการแยกขยะ และไม่ที่ทิ้งขยะขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับขยะของครัวเรือนในชุมชนได้  ชาวบ้านบางส่วนจึงนำไปทิ้งในป่าสาธารณะหรือป่าชุมชน บางส่วนจัดการขยะด้วยการเผา ก่อให้เกิดควันพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนในหมู่บ้าน  ปัญหาของน้ำประปาที่ไม่สะอาด มีกลิ่นเหม็นและตะกอน ไม่เพียงพอต่อการอุปโภค  ยังมีบางหมู่บ้านไฟฟ้าไม่พอเพียงต่อการใช้งานทางด้านเกษตร ไม่สว่างก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงกลางคืนบ่อยครั้ง ถนนบางหมู่บ้านชำรุด รวมทั้งเส้นทางที่ทำการเกษตรของคนชุมชน ทำให้ลำบากต่อการเดินทางไปทำงานในแต่ละวัน

  

จากการสอบถามความต้องการของคนชุมชน ส่วนใหญ่อยากให้มีหน่วยงานเข้ามาช่วยการจัดการขยะและน้ำประปาเป็นเรื่องแรก อยากจะพัฒนาอาชีพ อบรมเพิ่มทักษะอาชีพหลักและตลาดส่งออกสินค้าประจำตำบล

การลงพื้นที่สำรวจสถานที่สำคัญในเดือนมีนาคม ทำให้รู้หลักความเชื่อ วิถีชีวิต ประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ทั้งนี้จึงต้องขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวก ให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

        

       

อื่นๆ

เมนู