1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED04.ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ รายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง

ED04.ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ รายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง

ชื่อบทความ : ED04 –สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง รายละเอียดการปฏิบัติงานและการเก็บข้อมูลประกันสังคมมาตรา40 ประจำเดือนพฤษภาคม

ชื่อสำนักงาน : สำนักงานประกันสังคมบุรีรัมย์ สาขานางรอง
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวเจนจิรา ละเมียดดี

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวเจนจิรา ละเมียดดี ประเภทบัณทิตจบใหม่  ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานร่วมกับทีมงาน  เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564  ณ  สำนักงานประกันสังคม  จังหวัดบุรีรัมย์  ตำบลอิสาน  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อมาวันที่ 9 มีนาคม หัวหน้าหน่วยงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีคำสั่งให้ย้ายมาประจำการที่ สาขานางรอง เนื่องจากมีภูมิลำเนาอยู่ใกล้อำเภอนางรอง

ดิฉันและทีมงานในตำแหน่ง กพร. ได้รับมอบหมายงานให้ลงปฏิบัติงาน  ณ  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง  ซึ่งมีทีมงานในตำแหน่ง กพร.  ทั้งหมด 3 คน  ซึ่งจะต้องมาปฏิบัติงานในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์  เวลา 08.30 – 16.30 น.

การออกพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่อง สวัสดิการด้านการประกันสังคมมาตรา 40  เพื่อสร้างหลักประกันให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการทำงานของเรา  โดยการลงพื้นที่  ณ  อำเภอปะคำ  จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งจะออกพื้นที่ทุกสัปดาห์ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี และ บันทึกข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 40 ลงในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หากวันใดไม่ได้ออกพื้นที่ ทีมงานจะปฏิบัติงานภายในสำนักงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การให้บริการ  ให้คำแนะนำผู้ประกันตนในการขึ้นทะเบียนรับผลประโยชน์ทดแทน  กรณีว่างงาน  การลงบันเงินสมทบของผู้ประกันตน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทางสำนักงานจึงมีคำสั่งงดออกพื้นที่ และได้ปฏิบัติงานในสำนักงานประกันสังคม สาขานางรอง

งานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในสำนักงานประกันสังคม คือ

– จัดทำระบบทะเบียนผู้ประกันตนและระบบบริการทางการแพทย์ ทางการแพทย์ ปี 2564

– ลงรับหนังสือทางราชการ

– บันทึกข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 40 ลงในแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

-บันทึกรับแจ้งการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

-จัดทำฐานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานสะดวก และ

-ประชาสัมพันธ์ผู้ประกันตนเกี่ยวกับงานประกันสังคมมาตรา 40 บนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

อื่นๆ

เมนู