ข้าพเจ้านายนฤเบศร์ หินไชยศรี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  ตามโครงการการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อทราบปัญหาและความต้องการในการพัฒนาชุมชน ใช้เป็นแนวทางในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล

ในเดือนมีนาคมได้มีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของเอกสารแบบฟอร์ม 01 และ 02 ในบริเวณหมู่บ้านที่ได้รับผิดชอบ เช่น ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ  กิจกรรมที่น่าสนใจของแต่ละหมู่บ้าน  เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์สรุปความโดดเด่นและปัญหาของชุมชนตำบลยายแย้มวัฒนาต่อไป

สรุปความโดดเด่นและปัญหาของชุมชนได้ดังนี้ ตำบลยายแย้มวัฒนาประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรรม หัตกรรม ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป  มีประเพณีร่วมกันทั้ง 16 หมู่บ้าน ได้แก่ บุญบั้งไฟ บุญสงกรานต์  บุญข้าวประดับดิน ปฎิบัติตามฮีตสิบสองคลองสิบสี่ที่บรรพบุรุษได้สืบต่อกันมา มีสินค้าOTOP ของดีประจำตำบล เช่น ผ้าไหมอัปสรา ผ้าโบราณ ผ้าซิ่นตีนแดง ผ้าภูอัครนี เครื่องจักสาน เสื่อกก ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดดอกหญ้า ทำดอกไม้จันส่งออก ปักผ้าลายไทย สวนดอกไม้ตามโครงการหลวง ข้าวภูเขาไฟและปลาส้ม เป็นต้น

การวิเคราะห์ปัญหา ชาวบ้านส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องของขยะ ไม่มีถังขยะ และไม่มีที่ทิ้งขยะขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับขยะของครัวเรือนในชุมชนได้ทั้งหมด  บางส่วนจัดการขยะด้วยการเผาก่อให้เกิดควันพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนในหมู่บ้าน บางส่วนจึงนำไปทิ้งในเขตป่าชุมชน  ปัญหาของน้ำประปาไม่เพียงพอต่อการอุปโภคในครัวเรือน น้ำไม่สะอาด มีกลิ่นเหม็นและตะกอน   ยังมีบางหมู่บ้านไฟฟ้าไม่พอเพียงต่อการใช้งานทางด้านเกษตร ไม่สว่างก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงกลางคืนหลายครั้ง และมีถนนบางสายในหมู่บ้านชำรุดทำให้ลำบากต่อการเดินทางไปทำงานในแต่ละวัน

สอบถามความต้องการของคนชุมชน ส่วนใหญ่อยากให้มีหน่วยงานเข้ามาช่วยการจัดการขยะและน้ำประปาเป็นเรื่องแรก บางส่วนต้องการที่อยากจะพัฒนาอาชีพ และอบรมเพิ่มทักษะอาชีพหลัก หาตลาดส่งออกสินค้าประจำตำบล

 

อื่นๆ

เมนู