ข้าพเจ้า นายศุภากร ก้อนเสมา ประเภท บัณฑิตจบใหม่ พื้นที่รับผิดชอบ ED๐๔ เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ชื่อโครงการ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ในเดือนมีนาคมได้มีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของเอกสารแบบฟอร์ม ๐๑  และ แบบฟอร์ม๐๒ ในหมู่บ้านที่ได้รับผิดชอบ วิเคราะห์สรุปความโดดเด่นและปัญหาของชุมชน โดยส่วนมากตำบลยายแย้มวัฒนามีประเพณีร่วมกัน เช่น บุญบั้งไฟ บุญสงกรานต์ ปฎิบัติตามฮีตสิบสองคลองสิบสี่ สินค้า OTOP ของดีประจำตำบล เช่น ผ้าไหมอัปสรา ผ้าโบราณ ผ้าซิ่นตีนแดง ผ้าภูอัคคีเครื่องจักสาน เสื่อกก ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดดอกหญ้า ทำดอกไม้จันส่งออก ปักผ้าลายไทย สวนดอกไม้ตามโครงการหลวง ข้าวภูเขาไฟ และปลาส้ม อาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรม หัตกรรม ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป

ปัญหาในชุมชนส่วนใหญ่พบปัญหาร่วมกันเป็นเรื่องของขยะปัญหาของน้ำประปาที่ไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นและตะกอนไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบางหมู่บ้านไฟฟ้าไม่พอเพียงต่อการใช้งานทางด้านเกษตร ไม่สว่างความต้องการของคนชุมชน ส่วนใหญ่อยากให้มีหน่วยงานเข้ามาช่วยการจัดการขยะและน้ำประปาเป็นเรื่องแรกอยากจะพัฒนาอาชีพอบรมเพิ่มทักษะอาชีพหลักและตลาดส่งออกสินค้าประจำตำบล

เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา ตั้งอยู่บ้านวัฒนา หมู่ที่  ๑  ปกครองโดยเทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา

แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๖ หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ ๑ บ้านวัฒนา หมู่ที่ ๒ บ้านยายคำ หมู่ที่ ๓ บ้านโคกหัวเสือ หมู่ที่ ๔ บ้านยายแย้ม

หมู่ที่ ๕ บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๖ บ้านโคกหญ้าคา หมู่ที่ ๗ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๘ บ้านโนนศิลา

หมู่ที่ ๙ บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๑๐ บ้านยายแย้ม หมู่ที่ ๑๑ บ้านวัฒนาใหม่ หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาดิน

หมู่ที่ ๑๓ บ้านชุมพรพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ บ้านเกษตรพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ บ้านยายแย้มวัฒนา

หมู่ที่ ๑๖ บ้านวัฒนาสามัคคี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมีทั้งหมด ๒ แห่งคือ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยายแย้มวัฒนา ตั้งอยู่บ้านวัฒนาใหม่ หมู่ที่ ๑๑

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโคกหญ้าคา ตั้งอยู่บ้านยายคำ หมู่ที่ ๒

วัดในเทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนามีอยู่ ๗ วัด ๑ สำนักสงฆ์

๑.วัดเจริญนิมิต ตั้งอยู่ที่บ้านยายคำ หมู่ที่ ๒

๒.วัดสุขสำราญ ตั้งอยู่บ้านที่บ้านโคกหัวเสือ หมู่ที่ ๓

๓.วัดโนนเจริญ ตั้งอยู่บ้านที่บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๕

๔.วัดบ้านโนนศิลา ตั้งอยู่บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๘

๕.วัดบ้านโนนทอง ตั้งอยู่บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๙

๖.วัดใหม่ยายแย้ม ตั้งอยู่บ้านที่บ้านยายแย้ม หมู่ที่ ๑๐

๗.วัดคีรีเขต ตั้งอยู่บ้านที่บ้านวัฒนา หมู่ที่ ๑๑

๑.สำนักสงฆ์เขาดิน

โรงเรียนในเทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา มีทั้งหมด ๕ แห่งคือ

๑.โรงเรียนบ้านยายคำ ตั้งอยู่ที่บ้านยายคำ หมู่ที่ ๒

๒.โรงเรียนวัดสุขสำราญ ตั้งอยู่บ้านที่บ้านโคกหัวเสือ หมู่ที่ ๓

๓.โรงเรียนบ้านโนนศิลา ตั้งอยู่บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๘

๔.โรงเรียนบ้านโนนทอง ตั้งอยู่บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๙

๕.โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัด ตั้งอยู่ที่บ้านวัฒนาใหม่ หมู่ที่ ๑๑

จากการสอบถามความต้องการของคนชุมชน ส่วนใหญ่อยากให้มีหน่วยงานเข้ามาช่วยการจัดการขยะและน้ำประปาเป็นเรื่องแรก อยากจะพัฒนาอาชีพ อบรมเพิ่มทักษะอาชีพหลักและตลาดส่งออกสินค้าประจำตำบลการลงพื้นที่สำรวจสถานที่สำคัญในเดือนมีนาคม ทำให้รู้หลักความเชื่อ วิถีชีวิต ประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ทั้งนี้จึงต้องขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวก ให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ภาพการลงพื้นที่

อื่นๆ

เมนู