1. หน้าแรก
 2. คณะครุศาสตร์
 3. ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
 4. ED04.ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ รายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง(นางสาวเจนจิรา ละเมียดดี)

ED04.ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ รายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง(นางสาวเจนจิรา ละเมียดดี)

ชื่อบทความ : ED04 –สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง รายละเอียดการปฏิบัติงานและการเก็บข้อมูลประกันสังคมมาตรา40 ประจำเดือนสิงหาคม

ชื่อสำนักงาน : สำนักงานประกันสังคมบุรีรัมย์ สาขานางรอง
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวเจนจิรา ละเมียดดี

ดิฉันและทีมงานในตำแหน่ง กพร. ได้รับมอบหมายงานให้ลงปฏิบัติงาน  ณ  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง  ซึ่งมีทีมงานในตำแหน่ง กพร.  ทั้งหมด 2  คน  ซึ่งจะต้องมาปฏิบัติงานในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์  เวลา 08.30 – 16.30 น.

การออกพื้นที่ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่อง สวัสดิการด้านการประกันสังคมมาตรา 40  เพื่อสร้างหลักประกันให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการทำงานของเรา

สถานการณ์โควิด 19 ทางสำนักงานจึงมีคำสั่งงดออกพื้นที่ และได้ปฏิบัติงานในสำนักงานประกันสังคม สาขานางรอง

จึงได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในสำนักงานประกันสังคม สาขานางรอง คือ

 • การจัดทำระบบทะเบียนผู้ประกันตนและระบบงานบริการทางการแพทย์ ทางการแพทย์ ปี 2564
 • การจัดทำการอนุมัติรอจ่าย การขอเบิกค่าบริการทางการแพทย์
 • ลงรับหนังสือทางราชการ
 • บันทึกข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 40 ลงในแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 • บันทึกรับแจ้งการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
 • จัดทำฐานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานสะดวก
 • ประชาสัมพันธ์ผู้ประกันตนเกี่ยวกับงานประกันสังคมมาตรา 40 บนฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  และขึ้นทะเบียนนายจ้าง เพื่อนำชื่อลูกจ้างเข้าสู่ระบบประกันสังคม ให้ลูกจ้างได้มีสวัสดิการคุ้มครอง

เนื่องจากดิฉัน นางสาวเจนจิรา ละเมียดดี ได้งานใหม่ ในตำแหน่งพนักงานราชการ จึงลาออกจากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ และได้ปฎิบัติงานในเดือน สิงหาคม ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ใบลาออกมีผลวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ค่ะ ตลอดระยะเวลา ที่ได้ปฎิบัติงานดิฉันได้รับประสบการณ์ดีๆจากเพื่อนร่วมงาน และคำแนะนำจากอาจารย์ประจำตำบลอย่างดีมาโดยตลอด จึงอยากจะขอใช้โอกาสนี้ขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ดูและคอยให้คำปรึกษา ขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะ

อื่นๆ

เมนู