ข้าพเจ้า นายพีรภัทร รังพงษ์ ประเภทนักศึกษา ต.ยายแย้มวัฒนา ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานในการสอบถามข้อมูล(เพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:00น. ณ ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

        ข้าพเจ้าได้กรอกข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ตามแบบฟอร์ม 01และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ตามแบบฟอร์ม 02 ของหมู่บ้านวัฒนาใหม่ หมู่11 ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสอบถามมาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน

        จากที่ข้าพเจ้าและคณะปฏิบัติงานได้สอบถามข้อมูลของชาวบ้านหมู่บ้านวัฒนาใหม่ หมู่ที่11 ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาภายในชุมชน พบว่าปัญหาส่วนใหญ่คือปัญหาขยะ เนื่องจากไม่มี    ถังขยะในชุมชน ไม่มีรถมาเก็บขยะ ปัญหาควันพิษ เนื่องจากชาวบ้านไม่มีที่ทิ้งขยะจึงจัดการขยะด้วยการเผา และปัญหาของน้ำประปาที่ไม่สะอาด มีกลิ่นเหม็นและตะกอน ไม่เพียงพอต่อการอุปโภค ซึ่งเป็นปัญหากับการใช้ชีวิตของชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างมาก จึงควรรีบแก้ไข้ ปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชน การประกอบอาชีพในชุมชนชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักคือทำนา มีทั้งทำไร่ เช่นมันสำปะหลัง อ้อย ทำสวน เช่นการปลูกผักสวนครัว มีการเลี้ยงสัตว์จำพวกวัว ควาย ไก่ หมู และยังมีอุตสาหกรรมในครัวเรือนคือการทอผ้าไหม ผ้าไหมอัปสรา ผ้าโบราณ ผ้าซิ่นตีนแดง ผ้าภูอัครนี เครื่องจักสาน เสื่อกก ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดดอกหญ้า ทำดอกไม้จันส่งออก ปักผ้าลายไทย สวนดอกไม้ตามโครงการหลวง ข้าวภูเขาไฟและปลาส้ม เป็นต้น การสำรวจและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทราบถึงสถานการณ์ อาการเบื้องต้นและทราบถึงสาเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ชาวบ้านส่วนใหญ่มีการสวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์ในการทำความสะอาดมือเป็นประจำ กินอาหารที่ปรุงสุกแล้ว นอนหลับพักผ่อนเพียงพอ และออกกำลังกายเป็นประจำ สิ่งเหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 แก่คนในชุมชนได้เป็นอย่างมาก

        คณะปฏิงานตำบลยายแย้มได้จัดทำวีดีโอขึ้น เพื่อเสนอให้เห็นภาพบรรยากาศภายในชุมชน ซึ่งจะเห็นว่าตำบลยายแย้มวัฒนา     เป็นตำบลที่น่าสนใจและน่าอยู่มาก คณะปฏิบัติงานทุกคนต้องขอขอบคุณชาวบ้านตำบลยายแย้มที่ให้ข้อมูลเป็นอย่างดี และหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับตำยายแย้มและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของชาวบ้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนต่อไป

ภาพการลงพื้นที่

 

อื่นๆ

เมนู