ชื่อบทความ : ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม 2564
ชื่อหมู่บ้าน : ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ  :  นางสาวสำราญ  จินดาศรี (บัณทิตจบใหม่)

 

             ในส่วนของเดือนมีนาคมได้มีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสารแบบฟอร์ม01 และ แบบฟอร์ม02 ในหมู่บ้านที่ได้รับผิดชอบ วิเคราะห์สรุปความโดดเด่นและปัญหาของชุมชน โดยส่วนมากตำบลยายแย้มวัฒนามีประเพณีร่วมกัน เช่น บุญบั้งไฟ บุญสงกรานต์ ปฎิบัติตามฮีตสิบสองคลองสิบสี่ สินค้าOTOP ของดีประจำตำบล เช่น ผ้าไหมอัปสรา ผ้าโบราณ ผ้าซิ่นตีนแดง ผ้าภูอัคคีเครื่องจักสาน เสื่อกก ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดดอกหญ้า  ปักผ้าลายไทย สวนดอกไม้ตามโครงการหลวง การทำดอกไม้จันส่งออก ข้าวภูเขาไฟ และปลาส้ม

                                                                                         

 

อาชีพ : ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรม หัตกรรม ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป

 

 

                         

 

ปัญหาในชุมชน(ส่วนใหญ่)พบปัญหาร่วมกันเป็นเรื่อง

-ขยะ

-น้ำประปาที่ไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นและตะกอน ไม่เพียงพอต่อการอุปโภค

-ไฟฟ้าไม่พอเพียงต่อการใช้งานทางด้านเกษตร ไม่สว่าง

                                     

ความต้องการของคนชุมชน : ส่วนใหญ่อยากให้มีหน่วยงานเข้ามาช่วยการจัดการขยะและน้ำประปาเป็นเรื่องแรก อยากจะพัฒนาอาชีพ อบรมเพิ่มทักษะอาชีพหลักและตลาดส่งออกสินค้าประจำตำบล

 

 

 

วิดีโอ (ประจำเดือน มีนาคม 2564)

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู