1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED04 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับ บุคคลครัวเรือนและชุมชน (01) และผลกระทบจากโควิด 19 (02)ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ED04 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับ บุคคลครัวเรือนและชุมชน (01) และผลกระทบจากโควิด 19 (02)ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ตำบลยายแย้มวัฒนา เป็นตำบลที่มีประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม ทํานา ทำสวน ทำไร่ เพราะดินมีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นดินภูเขาไฟ และมีแหล่งน้ำที่สำคัญเหมาะแก่การเพาะปลูกและแหล่งท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย เช่น เขาพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ เป็นต้น ตำบลยายแย้มวัฒนาแบ่งออกเป็น 16 หมู่บ้าน

ข้าพเจ้า นางชบาภร นิลพันธ์ ประเภทประชาชน ได้รับมอบหมายงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ให้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแบบสอบถามครัวเรือน แบบฟอร์ม 01 และ แบบสอบถามผลกระทบโรคโควิด 19 แบบฟอร์ม 02 จึงได้สอบถามข้อมูล 4 หมู่บ้านได้แก่ บ้านยายคำ บ้านหนองม่วง บ้านโคกหญ้าคา และบ้านชุมพรพัฒนา ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้ทำการสำรวจข้อมูลของตำบลยายแย้มวัฒนาตามแบบสอบถาม สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของตำบลยายแย้มวัฒนา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนมาก ตำบลยายแย้มวัฒนามีประเพณีประจำตำบล คือบุญบั้งไฟ ประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่นทำนายตามฤดูกาล ผลผลิตเพื่ออุปโภคบริโภคและจำหน่าย ความต้องการของชาวตำบลยายแย้มวัฒนาอยากให้มีการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องเป็นอย่างดี และขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าถือว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ประสบความสำเร็จ จึงขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ค่ะ

อื่นๆ

เมนู