1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED04 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลแบบฟอร์มระดับจะลงบุคคล ครัวเรือน และชุมชนและผลกระทบจากโควิด-19(02)ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ED04 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลแบบฟอร์มระดับจะลงบุคคล ครัวเรือน และชุมชนและผลกระทบจากโควิด-19(02)ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ตำบลยายแย้มวัฒนา เป็นตำบลที่มีประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม ทํานา ทำสวน ทำไร่ เพราะมีดินและแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นดินภูเขาไฟ และมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ตำบลยายแย้มวัฒนาแบ่งออกเป็น 16 หมู่บ้าน

ข้าพเจ้า นางสาววรรณิภา รบศึก ประเภทประชาชน ได้รับมอบหมายสำรวจข้อมูลตามแบบฟอร์ม 01 และแบบฟอร์ม 02 จึงได้สอบถามข้อมูล4 หมู่บ้านได้แก่ บ้านยายคำ หมู่ 2 บ้านโคกหญ้าคา หมู่ 6 บ้านหนองม่วง หมู่ 7 และบ้านชุมพรวัฒนา หมู่ 13 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้ทำการสำรวจข้อมูลตามแบบสอบถามสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนทั้ง 4หมู่ บ้าน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประชากรทำอาชีพเกษตรกรรม เช่นทำนายตามฤดูกาล ผลผลิตเพื่อบริโภค และจำหน่าย ความต้องการของตำบลยายแย้มวัฒนา อยากให้มีการฝึกอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้พี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีได้รับความร่วมมือจากพี่น้องเป็นอย่างดี และขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านที่ให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์ต่อลูกบ้าน ข้าพเจ้าถือว่าการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในครั้งนี้ เป็นความสำเร็จเป็นอย่างมาก จึงขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ค่ะ

อื่นๆ

เมนู