1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED04 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน (01) และผลกระทบจากโควิด-19 (02) ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ED04 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน (01) และผลกระทบจากโควิด-19 (02) ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อผู้เขียน : นายจิณณวัตร สุขเกษม  ประเภท บัณฑิตจบใหม่

   “ข้าวหอมมะลิอินทรีย์  ผ้าไหมมัดหมี่  เสื่อกกเนื้อดี ประเพณีบุญบั้งไฟ”

                    ตำบล ยายแย้มวัฒนา เป็นตำบลที่ประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน ทำไร่ เพราะดินมีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นดินภูเขาไฟ และมีแหล่งน้ำที่สำคัญเหมาะแก่การเพาะปลูก มีแหล่งท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย  เช่นเขาพนมรุ้ง ประสาทเมืองต่ำ เป็นต้น และมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อได้แก่ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้ามัดหมี่ ซึ่งชาวบ้านจะทำเป็นอาชีพเสริมเมื่อมีเวลาว่าง เนื่องจากวัตถุดิบสามารถหาได้จากในพื้นที่ของชุมชน ปัจจุบัน ตำบลยายแย้มวัฒนา มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด 16 หมู่บ้าน

                 ข้าพเจ้าและทีมงาน ได้รับหมอบหมายงานที่ 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่ ตำบล ยายแย้มวัฒนาโดยมอบหมายงานให้สำรวจพื้นที่ทั้งหมด 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2 บ้านยายคำ หมู่ 6 บ้านโคกหญ้าคา  หมู่ 7 บ้านหนองม่วง หมู่ 13 บ้านชุมพรพัฒนา โดยประสานงานไปยังผู้นำชุมชน ให้ประกาศเสียงตามสายกำหนดวันเวลาเพื่อให้ประชาชนรู้ล่วงหน้าก่อนทีมงานจะลงพื้นที่สำรวจ การสำรวจได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน(01) และแบบสอบถามผลกระทบจากโควิด -19 (02) โดยการเดินสำรวจไปทุกหลังคาเรือน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงประเด็น และได้เห็นวิถีชีวิตการเป็นอยู่ สภาพพื้นที่ของแต่ละครัวเรือนอย่างแท้จริง ถนนหนทางส่วนใหญ่เป็นคอนกรีต ภาษาที่ใช้ที่ใช้ในการพูดคุยมีหลายภาษา ได้แก่ ลาว เขมร เป็นต้น มีการปลูกผักสวนครัวไว้กินเองและเพื่อจำหน่าย มีจำนวนหลายครัวเรื่อน จากการสำรวจข้อมูลได้ข้อมูลในเบื้องต้นว่าประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ 4 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้าง รายได้ต่อครัวเรือนน้อยกว่า 5000 บาทต่อเดือน มีหนี้สิน ไม่มีเงินออมประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ของครัวเรือนทั้งหมดและได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ทุกครัวเรือน    

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ผลปรากฏว่าได้รับความสนใจและความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถามและได้ประสบการณ์หลายอย่าง ได้เจอเพื่อนร่วมงานที่ดี รู้ถึงปัญหาของประชาชน การพูดคุยทีเป็นมิตรของประชาชน ดูได้จากรอยยิ้มที่สดใส และการใส่ใจในการตอบคำถามทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจจากการลงพื้นที่ครั้งนี้

วีดีโอประกอบ

อื่นๆ

เมนู