1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางอาชีพ โดยการออกแบบ เส้นทางท่องเที่ยวตามวิถีชนบท (Rural Tourism) และ การพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถี ชนบท

ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางอาชีพ โดยการออกแบบ เส้นทางท่องเที่ยวตามวิถีชนบท (Rural Tourism) และ การพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถี ชนบท

ข้าพเจ้านายอรรถกร จันทร์นวล บัณทิตจบใหม่ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรรัมย์  

หลักสูตร : ED04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนตุลาคมพวกเราทีมงาน u2t ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางอาชีพ โดยการออกแบบ เส้นทางท่องเที่ยวตามวิถีชนบท (Rural Tourism) ให้กับคนในชุมชนยายแย้มวัฒนาและได้เรียนเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งหมด 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์จินตนา วัชรโทสิกร สาขาวิชาภาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ นางสาววันดี เธียรสวัสดิ์กิจ ตำแหน่ง ประธานชมรมมัคคุเทสก์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกิจกรรมจะแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางอาชีพ โดยการออกแบบ เส้นทางท่องเที่ยวตามวิถีชนบท (Rural Tourism) และกิจกรรมการพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถี ชนบท  ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมทั้งหมด 30 คน การลงพื้นที่พวกเราได้มีการประสานงานกับผู้นำชุมชนให้ทราบถึงการจัดกิจกกรมและได้เชิญชวนไปเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย พวกเรามีการใช้มาตรการที่เคร่งครัดเเละรัดกุม เพื่อไม่ให้เกิดการเเพร่ขยายเชื้อโควิด-19 ในขั้นตอนแรกในการจัดกิจกรรม จะมีการตรวจวัดไข้โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ ล้างเจลเเอลกอฮอล์ ลงชื่อของผู้คนที่มาเข้าร่วมในครั้งนี้และมีการจัดเก้าอี้โดยเว้นระยะห่างให้กับผู้คนในตำบล

กิจกรรมที่ 1 คือกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางอาชีพ โดยการออกแบบ เส้นทางท่องเที่ยวตามวิถีชนบท (Rural Tourism)

มีการพูดคุยวางแผนการทำเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างวิทยากรและชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกับผู้ปฎิบัติงาน u2t  ได้มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มเขียนของดีของเด่น สถานที่เที่ยวต่างๆ ในตำบลยายแย้มวัฒนา และให้แต่ละกลุ่มได้ออกมาสรุปนำเสนอให้วิทยากรฟัง

กิจกรรมที่ 2 คือกิจกรรมพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถี ชนบท

กิจกรรมนี้เป็นการเชื่อมโยงมาจากกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางอาชีพ โดยการออกแบบ เส้นทางท่องเที่ยวตามวิถีชนบท (Rural Tourism) โดยภายในงานจะเป็นการจัดงานแสดงโชว์สินค้า OTOP ของดี ของเด่น ประจำตำบลยายแย้มวัฒนา เช่น ข้าวแต๋น ข้าวเหนียวภูไปรบัด ขนมครกโบราณ ผ้าฝ้ายภูอัคนี และอื่นๆอีกมายมาย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศคณบดีคณะครุศาสตร์   อ.ดร.พัชนี กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ด.ร.นฤมล ศักดิ์ประกรณ์กานต์ อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ปรึกษาของโครงการ U2T คณะครุศาสตร์ ท่านปลัดประจำตำบลยายแย้มวัฒนา ผู้นำชุมชน ได้มาเยี่ยมชมสินค้า  และได้มีการมอบของที่ระลึก ให้กับแขกที่ได้รับเชิญมาร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย

  • สุดท้ายนี้พวกเราทีมงาน u2t ขอขอบพระคุณท่านปลัดประจำตำบลยายแย้มวัฒนา คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ผู้นำชุมชนและชาวบ้านทุกๆท่านที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของพวกเราเพื่อให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

อื่นๆ

เมนู