1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวตามวิถีชนบท

ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวตามวิถีชนบท

ข้าพเจ้านางสาวภาวินี บุญแก้ว ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฎิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้แก่ประเทศ) ช่วยยกระดับเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชน รวมไปถึงช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้จำหน่ายสินค้าให้กับคนในชุมชนได้มีรายได้เพิ่ม

ทางโครงการได้จัดกิจกรรม การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวตามวิถีชนบท และการพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวตามวิถีชนบท โดยได้รับเกียรติจากทางท่านวิทยากร ท่านวันดี เธียรสวัสดิ์กิจ ตำแหน่ง ประธานชมรมมัคคุเทศก์ จังหวัดบุรีรัมย์ และท่านอาจารย์จินตนา วัชรโพธิกร อาจารย์ประจำสาขาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มาเป็นวิทยกรให้ความรู้ให้กับชาวบ้านและผู้เข้าร่วมโครงการอบรม

ก่อนเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ทางทีมงานได้มีการป้องกันตามมาตการการป้องกันโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัดและรัดกุม  เว้นระยะห่างและสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งตลอดการเข้ารับการอบรม

ในการอบรมในครั้งนี้ เรามีการจัดจัดกิจกรรม 2 วันด้วยกัน โดยในวันแรกเราได้จัดอบรม การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางอาชีพ โดยการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยว โดยชุมชนเป็นการสร้างระบบและกลไกให้ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ แหล่งท่องเที่ยว ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม คงรักษาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นตนเองไว้ โดยการนำเอา ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีการผลิตของชุมชน มาใช้เป็นต้นทุนหรือปัจจัยในการจัดการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม  รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถและบทบาทที่สำคัญ ในการดำเนินชีวิต ทางท่านวิทยากรได้ให้ผู้เข้าอบรมร่วมกับทางทีมงานU2Tได้ออกแบบวางแผนเส้นทางและโครงสร้างการรองรับนักท่องเที่ยวในวันข้างหน้า

ในวันที่29 ตุลาคม 2564 เราได้กิจกรรม การพัฒนายุวมัคคุเทศก์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีชนบท และในกิจกรรมวันนี้เราได้มีการนำผลิภัณฑ์ สินค้าOTOPของชุมชน มานำเสนอภายในงาน อาทิฯ ผ้าไหม เครื่องจักรสาร กลุ่มพัฒนาสตรีหมู่ 8ไม้กวาด ข้าวแต๋น หมู่5,10,11 ไม้ดอกไม้ประดับ รวมไปถึง อาหารคาวหวานขึ้นชื่อของตำบลยายแย้ม อาทิ ขนมครกโบราณแม่ชัน น้ำปั่นมะพร้าวสด พัฒนาไอศครีมกะทิสด ขนมจีนเส้นสด ส้มตำเจ๊พรปากปลาแดก และได้รับเกียรติจากท่านคณะบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาร่วมชมกิจกรรมในครั้งนี้

  

ในภาคบ่ายได้มีการพัฒนาและเรียนรู้สำหรับการนำเสนอการท่องเที่ยวและการเป็นมัคคุเทศก์ โดยทางท่านวิทยกรได้มีการให้เด็กนักเรียนและชาวบ้านร่วมการฝึกและกล้าที่จะแสดงออกเพื่อพร้อมที่จะสามารถรับนักท่องเที่ยว และนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวและแหล่งการเรียนรู้ให้กับผู้มาเยือนในภายภาคหน้าได้

ในการจัดกิจกรรมและตลอดระยะเวลาที่อบรมในครั้งนี้เราได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของชาวบ้านในชุมชนของเราและความร่วมมือร่วมใจกันทางทีมงานตำบลยายแย้มวัฒนา ขอขอบคุณท่านคณะอาจารย์คณะครุศาสตร์และคณะที่ปรึกษาตำบลยายแย้มวัฒนาทุกท่าน ท่านวิทยากรที่ได้มาถ่ายทอดความรู้ หากทางทีมงานได้มีการผิดพลาดประการใด ทางเราต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ และเราพร้อมที่จะพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนและตำบลของเราให้ก้าวหน้าขึ้นไป

 

อื่นๆ

เมนู