1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED04 โครงการอบรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางอาชีพโดยการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวตามวิถีชนบท Rural Tourism ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ED04 โครงการอบรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางอาชีพโดยการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวตามวิถีชนบท Rural Tourism ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านายศุภากร ก้อนเสมา ประเภทบัณทิตจบใหม่ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

– ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ผู้ปฏิบัติงานได้จัดโครงการอบรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางอาชีพโดยการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวตามวิถีชนบท ( Rural Tourism ) การพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีชนบทและการนำเสนอสินค้าโอทอป ( OTOP ) ซึ้งมีท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศคณบดีคณะครุศาสตร์  อ.ดร.พัชนี กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ด.ร.นฤมล ศักดิ์ประกรณ์กานต์ อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ปรึกษาของโครงการ U2T คณะครุศาสตร์ในการเข้ารับการอบรมทุกครั้งได้มีมาตรการป้องกัน covid 19 โดยการวัดอุณหภูมิใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือและเว้นระยะห่าง และได้รับเกียรติจาก อาจารย์จินตนา วัชรโพธิกร สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมมนุษย์ศาสตร์และ นางสาววันดี เธียรสวัสดิ์กิจ ตำแหน่งประธานชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์ มาเป็นพิธีกรผู้ให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือการท่องเที่ยวซึ่งมอบโอกาสให้กับผู้เดินทาง/ นักเดินทาง/ นักท่องเที่ยว ในการพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ของตน ผ่านการมีส่วนร่วมในการกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง ที่เป็นไปตามลักษณะเฉพาะของพื้นที่เป้าหมายที่ไปท่องเที่ยว เรียกว่าเรียนรู้ ดูของจริง ลงมือทำ เป็นการท่องเที่ยวที่ได้เรียนการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นความได้เปรียบด้วยการสร้างมูลค่า ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งความเป็นไทย วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นต้นทุนการท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเรามีอยู่แล้ว และไม่ว่าจะใช้มากเท่าไหร่ก็ไม่ทำให้ต้นทุนนี้หมดไป แต่กลับเป็นผลดีที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ไว้ มีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และกิจกรรมมีความเหมาะสมที่จะนำมาพัฒนาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างแท้จริง เพราะสามารถสร้างความผูกพัน สร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ทั้งยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ได้มีประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของพื้นที่ผ่านการลงมือปฏิบัติ อันจะนำไปสู่ความชื่นชมและเข้าใจในขณะเดียวกันก็ได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองไปพร้อมกันการออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมชุมชน ทั้งนี้ เป้าหมายสำคัญของการดำเนินงานคือ ‘ความสุขที่แท้จริงของชุมชนบนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

              

 

การพัฒนายุวมัคคุเทศก์ คือเด็กนักเรียนหรือเยาวชนที่มีจิตอาสาพาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนโดยให้ความสำคัญกับความรู้ความเข้าใจและตระหนักใน คุณค่าความสำคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยวในท้องถิ่นมัคคุเทศก์จะต้องรอบรู้ในเรื่องราวต่าง ๆ อย่างแท้จริงแล้วมัคคุเทศก์ยังจะต้องสามารถนำไปถ่ายทอดหรือบอกเล่าบอกกล่าวให้คนอื่น ๆ (ซึ่งก็คือนักท่องเที่ยว) ให้ได้รับรู้รับทราบและได้รับทั้งความรู้ความบันเทิงและความซาบซึ้งใจไปพร้อมกันด้วยและต้องถ่ายทอดอย่างน่าสนใจควยจึงนับว่าเป็นงานที่ต้องใช้ความสามรถอย่างมากต้องฝึกฝนอบรมมาอย่างดีทีเดียวและนี่เหตุผลที่ว่าทำไมยุวมัคคุเทศก์แต่ละคนจึงจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์มา สิ่งที่มัคคุเทศก์ต้องระมัดระวังที่สุดก็คือ จะต้องไม่โกหก ไม่พูดเท็จ ไม่เดาสุ่ม ไม่พูดส่งเดช เราจะต้องให้การบริการแก่นักท่องเที่ยวในกลุ่มทุกคนเป็นอย่างดี ให้เขารู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติดูแลอย่างเท่าเทียมกัน

             

 

การนำเสนอสินค้าโอทอป ( OTOP ) ตำบลยายแย้มวัฒนา งานนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชนยายแย้มวัฒนาอย่างเช่น ข้าวแต๋น ถือว่าเป็นขนมกินเล่นที่ใช้วิธีการทำแบบแปรรูปจากข้าวมาเป็นขนมและเก็บได้นานโดยใช้ข้าวเหนียวมาทำเน้นว่าต้องใช้ข้าวเหนียวเท่านั้นเพราะจะทำให้เวลาทอดจะพองกรอบนาน ผ้าภูอัคนี นำมาแปรรูปเป็นผ้าซิ่น กระเป๋าเป้กระเป๋าสะพายข้าง แมสปิดปาก ถุงที่ใส่โทรศัพท์ สามารถใช้งานได้จริงและสะดวกสบาย

             

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณ : อาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบล ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านและรองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศคณบดีคณะครุศาสตร์ อ.ดร.พัชนี กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ด.ร.นฤมล ศักดิ์ประกรณ์กานต์ อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ได้มาเยี่ยมชมโครงการของตำบลยายแย้มวัฒนา ขอบคุณวิทยากรอาจารย์จินตนา วัชรโพธิกร สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมมนุษย์ศาสตร์และ นางสาววันดี เธียรสวัสดิ์กิจ ตำแหน่งประธานชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้แบ่งปันความรู้และทักษะการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางอาชีพโดยการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวตามวิถีชนบท ( Rural Tourism ) การพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีชนบทและการนำเสนอสินค้าโอทอป ( OTOP ) ในครั้งนี้

 

วิดีโอประจำเดือนพฤศจิกายน

อื่นๆ

เมนู