ชื่อบทความ: กิจกรรมท้ายปีที่ยายแย้มวัฒนา ธันวาคม(ช่วงที่ 2) 2564

 ชื่อสถานที่บรรยายการเรียนรู้ : บ้านวัฒนาใหม่ ม.11 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ  :  นางสาวสำราญ  จินดาศรี (บัณทิตจบใหม่)

ตามที่ได้ประชุมร่วมกับทางคณะอาจารย์ประจำเดือนธันวาคมสรุปได้ว่ามีกิจกรรมส่งท้ายปีอยู่ 2 กิจกรรมดังนี้

1.การทำรูปเล่มการรายงานผลการดําเนินงานประจำตำบล

2.การเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ลงCBD(เพิ่มเติม)

รูปภาพ:หน้าปกรูปเล่มการรายงานผลการดําเนินงานประจำตำบล

1.การทำรูปเล่มการรายงานผลการดําเนินงานประจำตำบล แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของตำบล

ส่วนที่ 2 การบริหารโครงการและการดำเนินการโครงการ

ส่วนที่ 3 การประเมินศักยภาพตำบล

ส่วนที่ 4 สรุปและข้อเสนอแนะโครงการการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ส่วนที่ 5 ผู้ปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 6 การต่อยอดพัฒนาตำบล พร้อมประเมินวิเคราะห์ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG

(Bio-Cirular-Green Economy) ที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ

ส่วนที่ 7 วิเคราะห์ข้อมูล CBD

2.การเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ลงCBD(เพิ่มเติม)

1.ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด

 2.แหล่งท่องเที่ยว

3.ที่พัก / โรงแรม

4.ร้านอาหารในท้องถิ่น

 5.อาหารที่น่าสนประจำถิ่น

6.เกษตรกรในท้องถิ่น

7.พืชในท้องถิ่น

8.สัตว์ในท้องถิ่น

9.ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

10.แหล่งน้ำในท้องถิ่น

 

ซึ่งในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมใน CBD ดิฉันได้เก็บข้อมูลของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น เช่น

 

 

มดแดง

 

 

 

 

 

บอน

 

 

 

 

 

ผักหวาน

Tags:

อื่นๆ

เมนู