ข้าพเจ้านายศุภากร ก้อนเสมา ประเภทบัณทิตจบใหม่ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

  • ในเดือนธันวาคม 2564 ผู้ปฏิบัติงานได้จัดโครงการอบรมการเกี่ยวกับเรื่องการนำองค์ความรู้ไปช่วยชุมชน และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม การอบรมทุกครั้งได้มีมาตรการป้องกัน covid 19 โดยการวัดอุณหภูมิใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือและเว้นระยะห่าง โดยจัดกิจกรรมดังนี้
  • กิจกรรมที่ 1 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าภูอัคนี โดยมีวิทยากร อาจารย์ผจงจิต เหมพนม และ อาจารย์อมรรัตน์ สุขจิตต์ มาเป็นผู้ให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้มีการนำแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เข้ามาประยุกต์เพื่อใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการนำพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ต่างๆของชาวบ้านในตำบลยายแย้มวัฒนาที่ประกอบไปด้วย ประเพณี วัฒนธรรม และหัตถกรรม รูปแบบที่มีความหลากหลาย ทันสมัย และมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา สามารถใช้งานได้จริง
  • กิจกรรมที่ 2 การการออกแบบและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและห่างไกลจากโควิด19 โดยมีวิทยากรที่ให้ความรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เตชภณ ทองเติม จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษา การพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็นโดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ ที่สั่งสมแก่บุคคลอื่น เพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชนและเพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ เสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจรู้เท่าทันและเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามวัย

         

  • กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยผ้าภูอัคนี และสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโควิด19 โดยมีวิทยากรคือ นางสาวรัตนา ปรุรัตน์และทีมงานเป็นผู้ให้ความรู้ ในหลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและเห็นประโยชน์ของการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีเพื่อเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บ ไม่เคร่งเครียด สนุกสนานเพลิดเพลินต้องใช้วิธีค่อยทำค่อยไปให้ทุกส่วนของร่างกายได้ออกกำลังกาย ออกกำลังกายควรทำโดยสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ออกกำลังกายในสถานที่ปลอดภัยที่สำคัญต้องออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัย เพื่อลดโอกาสเกิดอันตรายต่อหัวใจ ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตอย่างเฉียบพลัน อาการหน้ามืด เป็นลม หมดสติ จากภาวะเลือด ไปเลี้ยงสมองไม่พอ

         

  • กิจกรรมที่ 4 การบริหารจัดการขยะ โดยมีวิทยากร นางประเนียร รุ่งโรจน์ ประธาน อสม.บุลำดวนใต้และประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะบุลำดวนใต้ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ถือได้ว่าเป็นปัญหาหลักมาโดยตลอด และยังต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนด้วย ในเรื่องของการคัดแยกขยะจากต้นทาง ตั้งแต่ครัวเรือน เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถบริหารจัดการขยะที่มีจำนวนมาก ได้อย่างง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแนวทางการในการบริการจัดการขยะนั้น จะเริ่มจากกระบวนการคัดแยกขยะ ขยะรีไซเคิล ที่จะนำไปเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ เพื่อนำไปใช้อีกครั้ง ส่วนขยะที่เป็นของเสียอันตราย ควรถูกส่งไปเข้ากระบวนการ การกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน และสำหรับขยะมูลฝอย สามารถนำไปผลิตเป็นพลังงานต่อไปได้ เช่น การนำขยะอินทรีย์ เศษผักและผลไม้ไปผลิตเป็นก๊าซชีวภาพพื่อเกิดประโยชน์มากที่สุดและวิถีชีวิตที่ที่ดีความเป็นอยู่ของชุมชนยายแย้มวัฒนามีความสะอาด อากาศที่สะอาดปลอดโปร่งน่าอยู่ยิ่งขึ้น
  • กิจกรรมที่ 5 การออกแบบพัฒนาธนาคารขยะตามบริบทของชุมชน โดยมีวิทยากรคือ นางประเนียร รุ่งโรจน์ ประธาน อสม.บุลำดวนใต้และประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะบุลำดวนใต้ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ การก่อตั้งธนาคารขยะ  และจัดทำธนาคารขยะในชุมชนยายแย้มวัฒนา โดยทำที่คัดแยกขยะ และระบบดูแลการบริหารงาน เช่น ขยะอินทรีย์ พวกเศษอาหารที่ชาวหอพักทานเหลือจะนำไปรวบรวมไว้โดยจะมีกลุ่มซาเล้งประจำชุมชนเก็บ และนำไปเลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ยหมักเลี้ยงไส้เดือนและทำน้ำหมักชีวภาพ ถ้าเป็นเศษผลไม้จะรวบรวม ไว้สำหรับการผลิตน้ำหมักชีวภาพ ขยะรีไซเคิล มีการขอความร่วมมือให้ชาวหอพักช่วยกันคัดแยกขยะรายได้จากการนำขยะรีไซเคิลไปขายจะนำกลับมาเป็นสวัสดิการเช่นการซื้อกากน้ำตาลมาหมัก ซื้อพันธุ์ไม้มาปลูกในหอพักช่วยสร้างความร่มรื่นหรือบางหอพักนำไปซื้อเค้กปีใหม่ให้กับชาวหอในเทศกาลปีใหม่ด้วย ขยะทั่วไป รวบรวมไว้ให้รถเทศบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
  • กิจกรรมที่ 6 การส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาและการทำความดีเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยผู้นำชุมชนได้ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน และผู้ปฏิบัติงาน การพัฒนาชุมชน ทำความสะอาดเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แสดงออกถึงพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการในการช่วยเหลือสังคมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เสริมสร้างความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนตามหลักพระพุทธศาสนาได้อย่างเหมาะสมปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ซึ่งเป็นการขัดเกลาทางจิตใจให้กับสมาชิกให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น

        

          สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ : อาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลยายแย้มวัฒนา ท่านกำนัน ท่านผู้ใหญ่บ้านผู้เข้าร่วมกิจกรรม และวิทยากรทุกท่านที่ได้มาให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมโครงการอบรมในทุกๆด้านขอบคุณครับ

วิดีโอประจำเดือน

อื่นๆ

เมนู