นางสาวศิโรรัตน์ จิตรภักดี ประเภทนักศึกษา ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลยายแย้มวัฒนา

ได้มีการประชุมกับทีมงานเพื่อวางแผนกิจกรรมในเดือนเกิดการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ได้มาตรฐานสินค้า OTOP ณ บ้านวัฒนาใหม่ ม.11 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามที่ได้ประชุมกับทางคณะอาจารย์ และได้ผลสรุปว่ามีการถ่ายทอดความรู้มาในรูปแบบของการบรรยาย เนื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากCovid-19 จึงทำให้มีแนวคิดในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมรายได้ให้กับ ชุมชน ชาวบ้านในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่ามากขึ้นจึงทำให้มีกิจกรรมการส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ได้มาตรฐานสินค้า OTOP เกิดขึ้น

 

ในวันอบรม ทางคณะอาจารย์ได้พูดคุยพบปะชาวบ้านเกี่ยวกับกิจกรรมการส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ได้มาตรฐานสินค้า OTOP ทั้งนี้ทั้งนั้นทางทีมงานได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิติวรรณ   ฝ้ายโคกสูง ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ในการส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ได้มาตรฐานสินค้า OTOP ได้มาถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวบ้านที่เข้าร่วมการอบรม  เกี่ยวกับการส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ได้ มาตรฐานสินค้า OTOP ซึ่งในการบรรยายทางอาจารย์ได้พูดถึงช่องทางการขายสินค้าผ่านทางออนไลน์: Facebook Shopee และ Lazada  เป็นต้น

จากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ได่แก่ กลุ่มผ้า กลุ่มเกษตร และกลุ่มข้าวแต๋น ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละกลุ่มรวมถึงการออกแบบโลโก้ของผลิตภัณฑ์ของแต่ละกลุ่ม

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากร คณาจารย์ ชาวบ้าน และทีมงานตำบลยายแย้มวัฒนาทุกท่าน ที่ทำให้การจัดกิจกรรมอบรมการส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ได้มาตรฐานสินค้า OTOP สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู