1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต.ยายแย้มวัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

นางสาวศิโรรัตน์ จิตรภักดี ประเภทนักศึกษา ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร: โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลยายแย้มวัฒนา

เนื่องจากการทำงานเข้าสู่เดือนที่2 ของดิฉัน รู้สึกมีความสุขได้เรียนรู้หลายๆอย่างจากการทำงาน ได้พบปะผู้คนมากยิ่งขึ้น ได้รู้จักวัฒนธรรมของแต่ละหมู่บ้านที่หลากหลายและมีความแตกต่างกันไป ได้ออกลงพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านในตำบลยายแย้มวัฒนา ทำให้ได้เห็นการพัฒนาและเทคโนโลยีสมัยเก่าและสมัยใหม่ที่ดิฉันยังไม่เคยเห็น รวมถึงยังได้รับความไว้วางใจและโอกาสมากมายจากการทำงาน ทำให้มีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นรู้จักความรับผิดชอบมากขึ้น มีพี่มีเพื่อนร่วมงานที่ดีเป็นมิตร จริงใจ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี การทำงานเป็นระบบและการทำงานเป็นทีม สามารถให้คำปรึกษา แก้ปัญหา ได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งทำให้ดิฉันสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

วิธีการดำเนินงาน

1. ประชุมและวางแผนกันภายในกลุ่มว่าจะดำเนินการอย่างไรหลังจากได้รับมอบหมายงานแล้ว                    

2. มอบหมายหน้าที่ต่างๆ ให้กับสมาชิกภายในกลุ่มรับผิดชอบ

3. ลงสำรวจพื้นที่ที่จะทำจิตอาสา และรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการลงสำรวจพื้นที่ในครั้งนั้น

4. สมาชิกทุกคนในกลุ่มลงพื้นที่จริงสำหรับการทำจิตอาสา

5. รวบรวม วิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทำจิตอาสาในแต่ละครั้ง

6. สรุปผลที่ได้จากการทำโครงการในครั้งนี้และนำข้อมูลที่ได้จัดทำลงใน กูเกิ้ลไซต์

 

ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำงาน

 

เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา

 

การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล

 

การทอผ้าไหม

 

                                                               

อื่นๆ

เมนู