• ข้าพเจ้า นางสาวพรนภา ประมวล ประเภท นักศึกษา ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลอมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่กับทีมปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ ๖,๑๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น.

      ในปฏิบัติงานข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ให้รับผิดชอบดูแลและสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน หมู่ ๔ หมู่ ๘ หมู่ ๑๐ และหมู่ ๑๕ รวม  ๖๐๐ ครัวเรือน ก่อนการเข้าสำรวจ ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานได้ทำการขออนุญาตผู้นำชุมชนของแต่ละหมู่บ้านเพื่อลงพื้นที่สำรวจโดยนำแบบฟอร์ม ๑,๒๐๐ ฉบับ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสอบถามความเป็นอยู่ในชุมชนโดยมีผู้นำชุมชนเป็นผู้ประสานงานไปยังลูกบ้านเพื่อกระจายข่าวว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บข้อมูลในด้านต่างๆในชุมชน ความเป็นอยู่ในชุมชนอาชีพต่างๆที่ประชากรในชุม ชนปฏิบัติ ข้อเด่นข้อด้อยของชุมชน ปัญหาในชุมชนในด้านต่างๆ ว่าประสบปัญหาในเรื่องอะไร และสอบถามความรู้และมาตรการป้องกันปัญหาโรคโควิดที่ระบาดในตอนนี้ด้วย ว่าประชาชนมีความรู้และเข้าใจในโรคโควิด19และมาตรการในการป้องกันตัวเองอย่างไร การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันอย่างไร

      จากแบบสอบถามจะพบว่าประชากรในชุมชนมีอาชีพหลัก คือ ทำนา อาชีพรองคือ ทำไร่ ทำสวน เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และมีอาชีพเสริมในการเลี้ยงสัตว์และการทอผ้าไหม และการท่องเที่ยว ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในชุมชนจะเป็นปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดในใช้การอุปโภค รองลงมาคือปัญหาขยะเกลื่อนหมู่บ้าน ควันพิษจากการเผาถ่าน IMG_6925 ผลจากวิกฤตโรคโควิด-19 ทำให้คนในชุมชนขาดรายได้จากการท่องเที่ยวเนื่องจากไม่มีคนมาศึกษาดูงาน ทั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานจะนำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลดังกล่าวไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงวิชาการต่อไป

อื่นๆ

เมนู