ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม 2564

ข้าพเจ้านายเนติพจน์ ศรีสว่างปัญญากุล ประเภทประชาชน สังกัดตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย สู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์                                                            โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดยเริ่มตั้งแต่ การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของตำบลยายแย้มวัฒนา  การบริหารโครงการและการดำเนินโครงการ การประเมิณศักยภาพตำบล องค์ความรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ได้จากการยกระดับเศรษฐกิจ บทสรุปข้อเสนอแนะโครงการยกระดับเศรฐกิจ องค์ความรู้ที่ด้รับของผู้ปฏิบัติงาน การต่อยอดพัฒนาพร้อมประเมิณการวิเคราะห์ตามโมเดลเศรฐกิจที่เป็นเป้ามายหลักในการพัมนาประเทศ รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูล CBD และความสำเร็จของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

 

 

 

 

จากการดำเนินงานการลงสำรวจและรวบรวมข้อมูลที่ได้ของชุมชน หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๑๐ และหมู่ที่ ๑๕ ของตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในครั้งนี้พบว่า อาชีพหลักที่ทำรายได้ให้แก่ครัวเรือน คือ อาชีพเกษตรกร  ส่วนความรู้เกี่ยวกับโรคระบาด Covid-๑๙ คนจำนวนมากได้รับข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์และวิทยุและจากการลงพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านนั้น ทั้ง ๔ หมู่ ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพหลักคือเกษตรกร ส่วนอาชีพเสริมคือการเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่ายหรือเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ อย่างเช่น วัว ควาย หมู กบ และหนู ในพื้นที่หมู่ที่ ๘ มีแหล่งท่องเที่ยวคือแหล่งเรียนรู้การเพาะพันธุ์ไม้ของหมู่บ้านโนนศิลา เปิดให้ชมได้ทุกฤดูกาลและยังมีพันธุ์ไม้ส่งออก มีที่พักโฮมสเตย์  มีอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่นคือ เห็ด ดอกกระเจียว ผักหวาน ก็จะเกิดตามโคกเขา ตามป่าไม้ มีเฉพาะฤดูกาล สามารถนำมาประกอบอาหารได้ ร้านอาหารในท้องถิ่นส่วนมากก็จะเป็นอาหารตามสั่ง ร้านส้มตำ หรือร้านก๋วยเตี๋ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วนใหญ่จะเป็นการทอเสื่อกก การทำไม้กวาด และในพื้นที่หมู่ ๑๕ มีการทำขนมจีนแป้งสด พื้นที่หมู่ ๘ มีปลาส้ม และพื้นที่หมู่ ๑๐ ทำดอกไม้จันทร์ ส่งออกจำหน่ายตามท้องตลาดที่ใกล้เคียง

โดยตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ได้พบปะกับผู้คนชุมชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่  ฝึกการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้มากมาย

ขอขอบคุณอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่านซึ่งทำให้ได้รับประสบการณ์ในการทำงานต่าง ๆ มากมาย และมีประโยชน์อย่างมาก และจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

อื่นๆ

เมนู