1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมการส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ได้มาตรฐานสินค้าOTOP

ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมการส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ได้มาตรฐานสินค้าOTOP

ข้าพเจ้านางสาวจิระนันต์ ผลชู ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  ตามโครงการการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ทีมงานและคณาจารย์ประจำตำบลยายแย้มวัฒนาได้มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ได้มาตรฐานสินค้าOTOP  โดยจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 1 วัน ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่11 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมจะแยกออกเป็นภาคเช้าและภาคบ่าย ก่อนเข้ารับการอบรมทุกครั้ง ทีมงานได้มีมาตรการป้องกัน   covid 19 โดยการวัดอุณหภูมิ ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เว้นระยะห่าง และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการทำกิจกรรม ซึ่งในภาคเช้าจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน และระบบการเรียนรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าOTOP ให้มีความรู้ในด้านการตลาด การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มเข้าสู่ระบบตลาดได้ ให้ชาวบ้านได้เข้าถึงกระบวนการลงทะเบียนสินค้า  มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และเอกสารที่ต้องเตรียม ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา ให้มีคุณภาพและศักยภาพทางการตลาดเพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้ 

และในภาคบ่าย กิจกรรมจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม มีดังนี้ กลุ่มที่ 1 กลุ่มผ้าไหมผ้าฝ้ายภูอัคนี กลุ่มที่ 2 กลุ่มเกษตรกร กลุ่มที่ 3 กลุ่มข้าวแต๋นหมู่1  หมู่10 และหมู่15 และกลุ่มที่ 4  กลุ่มข้าวแต๋น หมู่5 และหมู่11 จะมีทีมงานคอยให้คำปรึกษาประจำแต่ละกลุ่ม ช่วยกันเขียนแผนวงจรผลิตภัณฑ์เพื่อให้รู้จักตัวตนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตัวเองมากที่สุด และออกมานำเสนอแลกเปลี่ยนความรู้ของแต่ละกลุ่ม จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทีมทาง คณาจารย์ และวิทยากร ได้มีช่วยกันสรุปแผนวงจรผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการทบทวนกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้

   

หลังจากจบกิจกรรมครั้งนี้แล้ว ทีมงานได้ดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการจดทะเบียนสินค้าOTOP นอกจากนี้ยังคงมีการติดตามผลการอบรมของกิจกรรมครั้งก่อนได้แก่ การแปรรูปผ้าฝ้ายให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆกระเป๋าที่มีหลายขนาดใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอย่าง เสื้อที่ใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง แมสที่ปกป้องฝุ่นละอองได้และมีความสวยงาน มีสไตล์ หลากหลายสี และสินค้าอื่นๆ เป็นต้น กลุ่มทำข้าวแต๋นได้แก่หมู่1 หมู่5 หมู่10 หมู่11 และหมู่15 และส่วนกลุ่มเกษตรเป็นการจำหน่าย หนูนา พ่อแม่พันธุ์หนูนา กบเลี้ยง ลูกอ๊อด พ่อแม่พันธ์กบ อาหารกบและหนูนาที่ทำขึ้นเองจากสูตรของเกษตรกรเอง และข้าวหอมมะลิอินทรีย์ภูเขาไฟ ทุกขั้นตอนได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย คุ้มค่า ราคาไม่แพง หากท่านใดสนใจหรืออยากดูสินค้าเพิ่มเติม เข้าไปที่เพจของตำบลที่ทางทีมงานสร้างขึ้นชื่อว่า U2T ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจะมีแอดมินของทีมงานและชาวบ้านคอยให้คำปรึกษาตลอดเวลา

 

ข้าพเจ้าและทีมงานขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านที่ให้ความร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดี คณาจารย์ที่คอยสนับสนุนกิจกรรมและเป็นที่ปรึกษาได้อย่างดี

 

อื่นๆ

เมนู