ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  ตุลาคม 2564

ข้าพเจ้า นายนพดล แหวนวิเศษ ประเภทนักศึกษา ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนตุลาคม ทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ คณะผู้ปฏิบัติงานได้ดำเนินการจัดโครงการการพัฒนารูปแบบสินค้าจากผลิตภัณฑ์สิ่งทอชุมชนยายแย้มวัฒนา ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร โดยทางคณะผู้ปฏิบัติงานได้ลงไปช่วยส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ได้มาตรฐานสินค้า O-TOP ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในตำบลยายแย้มวัฒนาคือ ข้าวแต๋นน้ำแตงโม การทอผ้าฝ้าย ทอผ้าไหม การแปลรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายคือ แมสจากผ้าฝ้าย กระเป๋าจากผ้าฝ้าย

คณะผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา ได้เข้าไปช่วยให้คนในชุมชนได้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งทางคนในชุมชนได้ต่อยอดและพัฒนายกระดับสินค้าให้ดียิ่งขึ้น และได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า O-TOP ทั้งหมด 4 หมู่บ้านในตำบลยายแย้มวัฒนา ซึ่งได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 10 บ้านยายแย้มวัฒนา หมู่ที่ 11 บ้านวัฒนาใหม่ และหมู่ที่ 15 บ้านยายแย้มพัฒนา โดย หมู่ที่ 5 บ้านโนนเจริญ ได้ขึ้นทะเบียนสินค้า O-TOP เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าฝ้าย ผ้าไหม ส่วนหมู่ที่ 10 หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 15 นั้น ได้ขึ้นทะเบียนสินค้า O-TOP เป็นข้าวแต๋นน้ำแตงโม ซึ่งได้ทุนในการประกอบอาชีพจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ และตอนนี้ทางทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้ดำเนินการจัดทำเอกสารให้คนในชุมชนได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า O-TOP แล้ว

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากร ผู้ปฏิบัติงาน และอาจารย์ประจำตำบลยายแย้มวัฒนาทุกท่าน ที่ได้ให้คำปรึกษาในการจัดทำเอกสารการจดทะเบียนสินค้า O-TOP และที่ขาดไม่ได้นั้น ต้องขอขอบคุณคนในชุมชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปฏิบัติงาน ทำให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

https://youtu.be/95M8t9RralQ

อื่นๆ

เมนู