1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED04 ตําบลยายแย้มวัฒนา อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ การส่งเสริมเพื่อพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์และชุมชน OTOP

ED04 ตําบลยายแย้มวัฒนา อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ การส่งเสริมเพื่อพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์และชุมชน OTOP

บทความ ED04 ตําบลยายแย้มวัฒนา อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ การส่งเสริมเพื่อพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์และชุมชน OTOP

ข้าพเจ้า นางสาวภัสสราภรณ์ พิมพาสีดา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติติงานประจํา ตําบลยายแย้มวัฒนา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล แบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัยสู่ตําบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตําบล มหาวิทยาลัย สร้างรากแก้วให้ประเทศ
ในเดือนตุลาคม 2564 ทางคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงาน ประจําตําบลยายแย้มวัฒนา อําเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัด บุรีรัมย์ ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาสินค้าประจําตําบล จึงได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์และชุมชน OTOP รูปแบบใหม่ โดยเน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านได้มีรายได้จากการขายสินค้าในชุมชนโดยภูมิปัญญา วิถีชีวิตและวัฒนธรรม มาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชน
โดยช่วงบ่ายของการบรรยายได้รับเกียรติจากอาจารย์ ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ชาวบ้านและผู้เข้าร่วมโครงการและการบรรยายการจดทะเบียนสินค้า เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการผลิตภัณฑ์แปรรูปในชุมชนเพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน แต่ผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนใหญ่มักขาดการพัฒนาในด้านคุณภาพและการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของท้องตลาด เพิ่มช่องทางการโปรโมทให้ตลาดมีการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยมีการแบ่งกลุ่ม ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
• กลุ่มผ้าฝ้าย
• ผ้าภูอัคนี
• กลุ่มข้าวแต๋น 2 กลุ่ม ได้แก่ หมู่ 1,5,10,11
• กลุ่มเกษตร เลี้ยงกบ,หนูนา
เพื่อทําให้เข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การแปรรูปของชุมชนให้มากขึ้นและเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาสินค้าในระดับต่อไป นอกจากนั้นทางทีมงานได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนสินค้า OTOP ให้กับคนในชุมชนที่มีความเข้าใจในการผลิต
ข้าพเจ้าและทีมงานได้ออกติดตาม ผลิตภัณฑ์ผ้าใหม่ ผ้าฝ้าย ผ้าภูอัคนีและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของผ้าไหม ผ้าฝ้าย การผลิตแปรรูปข้าวแต๋นและการนํามาจําหน่ายผลผลิตของเกษตรเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพต่อผู้บริโภค
ขอบคุณทีมงานและคณาจารย์และคนในชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการ จัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดีและทําให้งานสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี

อื่นๆ

เมนู