1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED04ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมการส่งเสริมเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์และชุมชน OTOP

ED04ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมการส่งเสริมเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์และชุมชน OTOP

ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564
ข้าพเจ้า นางสาวธนัชพร วรรณศรี ประเภทประชาชน ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปัจจุบันคนส่วนใหญ่จะรู้จักกันเป็นอย่างดีในฐานะของดี1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านั่นได้รับการยกระดับเพื่อเป็นสินค้าส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านและนำรายได้กลับเข้าสู่ประเทศของเราเป็นจำนวนหลายล้านบ้านต่อปี การพัฒนาสินค้าOTOP โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างเสริมความภาคภูมิใจให้กับชุมชนในตำบลของเรา สิ่งสำคัญ คือ ให้ความรู้ความสามารถของชุมชนเราได้ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP ภายใต้การสนับสนุนของภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆให้คำแนะนำการผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องมีการสร้างเสริมความรู้ทักษะและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สินค้าOTOPให้มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชนนั่นๆ เพื่อแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นพร้อมที่จะจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งผลิตภัณฑ์สินค้าOTOPมีให้เลือกซื้อเลือกชมมากมาย ได้แก่ ผ้าฝ้าย,ขนมข้าวแต๋นน้ำแตงโมง,กระเป๋าผ้า,ทอเสื่อกก,ลูกประคบสมุนไพร,งานประดิษฐ์จากผ้าหลากหลายเป็นต้น ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์OTOPที่ต้องได้รับการยกระดับให้อยู่ในมาตรฐานท้องถิ่นของคนในชุมชนคนปัจจุบันนี้ เพื่อจะรวบร่วมข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จะต้องใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานเพื่อส่งเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่นิยมแก่ผู้เลือกซื้อเลือกชม ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต,ผุ้ประกอบการOTOPและชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
การดำเนินงานในเดือนตุลาคม ซึ่งทางคณะผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินการจัด โครงการการพัฒนารูปแบบสินค้าจากผลิตภัณฑ์สิ่งทอและผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นประจำชุมชนยายแย้มวัฒนา โดยมี อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง เป็นวิทยากร และได้เรียนเชิญผู้เข้าร่วมเป็นประชาชนในตำบลยายแย้มวัฒนาเข้าร่วมการอบรม

ในช่วงเช้าได้ดำเนินกิจกรรมโดยทางวิทยากรได้จัดการบรรยายการสร้างสินค้า ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ การสร้างจุดเด่นให้ผลิตภัณฑ์ การสร้างความน่าสนใจ ความทันสมัย ความแปลกใหม่ และระดับคุณภาพที่เหมาะสมกับราคา การสร้างจุดเด่นให้ผ้าไหมที่นำมาแปรรูป ลวดลายที่มีความทันสมัยประยุกต์กับแบบเดิม ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การทำข้าวแต๋นน้ำแตงโม การผลิต รสชาติที่คงเดิม การใส่วัตถุดิบ การตวง รูปแบบที่ทำ โดยสินค้าประจำตำบลยายแย้มวัฒนามีผ้าไหมและผ้าฝ้ายที่นำมาแปรรูปเป็น ผ้าถุง ผ้าพันคอ หน้ากากอนามัย ที่เป็นลวดลายต่างๆ และข้าวแต๋นน้ำแตงโมที่นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของตำบล
ในช่วงบ่ายวิทยากรได้บรรยายเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ ให้มีความโดดเด่น ชัดเจน ระบุสินค้า ช่องทางการติดต่อ ที่ชัดเจน และการสร้างตลาดออนไลน์ การขายผ่านเพจ การสร้างเพจ การโปรโมทสินค้าให้มีความน่าสนใจ และเหมาะสมกับราคา การคำนวณต้นทุนและกำไรที่ได้

 

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณาจารย์ประจำตำบลยายแย้มวัฒนาและผู้ปฏิบัติงานทุกท่านในการให้คำปรึกษาในการดำเนินกิจกรรม และขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปฏิบัติงานทำให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

อื่นๆ

เมนู