1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตามวิถีชนบท กิจกรรมการพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีชนบท และการแสดงสินค้าOTOP

ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตามวิถีชนบท กิจกรรมการพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีชนบท และการแสดงสินค้าOTOP

ข้าพเจ้านางสาวจิระนันต์ ผลชู ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  ตามโครงการการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 

ทีมงานและคณาจารย์ประจำตำบลยายแย้มวัฒนาได้มีการจัดกิจกรรมการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตามวิถีชนบท กิจกรรมการพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีชนบท และการแสดงสินค้าOTOP ที่โดนเด่นประจำตำบลยายแย้มวัฒนา มีระยะเวลาในจัดกิจกรรมเป็นเวลา 2 วัน ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่11 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ และก่อนเข้ารับการอบรมทุกครั้ง ทางทีมงานได้มีมาตรการป้องกันcovid 19 โดยการวัดอุณหภูมิ ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เว้นระยะห่าง และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการทำกิจกรรม ซึ่งทีมงานได้รับเกียรติจากอาจารย์จินตนา วชัรโพธิกร สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนางสาววันดี เธียรสวัสดิ์กิจ ตําแหน่ง ประธานชมรมมัคคุเทศก์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้ง 2 วัน

กิจกรรมวันแรก เป็นการอบรมการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตามวิถีชนบท ซึ่งตำบลยายแย้มวัฒนาสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะทางธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น โดยมีเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศในชุมชน มีคุณค่าทางศิลปะและขนบธรรมเนียมประเพณีที่บรรพบุรุษได้สร้างและถ่ายทอดเป็นมรดกสืบต่อกันมา อาทิ เช่น งานประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน การแสดงศิลปะวัฒนธรรม สินค้าพื้นเมือง การแต่งกาย ภาษา เป็นต้น เพื่อให้สิ่งเหล่านี้ได้เผยแพร่ไปสู่คนรุ่นใหม่และเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น จากการร่วมมือของชาวบ้านในชุมชนที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบ การจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น การจัดการสิ่งแวดล้อม และร่วมกันเขียนแผนที่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตามวิถีชนบท เป็นแนวทางการสัญจรสำหรับการเดินทางหรือการตัดสินใจเลือกเดินทางของนักท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถพบเห็นหรือเข้าชมจุดที่น่าสนใจตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้ง่าย สะดวก ปลอดภัย ได้รับความรู้และความเพลิดเพลินจากการใช้เส้นทางที่กำหนดขึ้น

วันที่สอง เป็นการอบรมกิจกรรมการพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีชนบท เป็นศึกษาและสร้างการเรียนรู้เรื่องการเป็นมัคคุเทศก์ที่ดีให้แก่เยาวชนและชาวบ้านในชุมชน สามารถนำนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ และให้บริการในด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ความเพลิดเพลินสนุกสนาน ได้รับความสะดวกสบายและได้รับความปลอดภัย จนในที่สุดได้รับความพึงพอใจและประทับใจที่ได้มาเยือนตำบลยายแย้มวัฒนา

    

การแสดงสินค้าOTOP ที่โดนเด่นประจำตำบลยายแย้มวัฒนา เป็นรวมสินค้าที่หลากหลาย เช่น กลุ่มผ้าไหมผ้าฝ้ายภูอัคนีทอมือใช้ สีธรรมชาติจากหมู่5 กลุ่มไม้กวาดทางมะพร้าว-ไม้กวาดดอกหญ้าจากหมู่8 กลุ่มไม้ดอก-ไม้ประดับ พืชสวนครัวจากหมู่8 เครื่องจักสานจากหมู่5 กลุ่มข้าวแต๋นจากหมู่1 หมู่5 หมู่10 หมู่11 และหมู่15 ไอติกมะพร้าวสูตรโบราณจากหมู่15 ขนมจีนเส้นสดจากหมู่15 น้ำปั่นสูตรเฉพาะทางร้านจากหมู่10 ส้มตำรสชาติอร่อยไม่เหมือนใครจากหมู่10 และขนมครกโบราณจากหมู่10

 

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศคณบดีคณะครุศาสตร์  อ.ดร.พัชนี กุลฑานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ด.ร.นฤมล ศักดิ์ประกรณ์กานต์ อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ปรึกษาของโครงการ U2T คณะครุศาสตร์ ที่ได้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมครั้งนี้ และขอขอบพระคุณ ท่านวิทยากรที่ได้มอบความรู้ใหม่ให้แก่ชาวบ้านและเยาวชน คณาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษาเสนอแนะในการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น ท่านปลัดอำเภอ ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่11 ทีมอสม. ชาวบ้านผู้เข้าร่วมกิจกรรมและทีมงานทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมทำให้กิจกรรมครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี และจากนี้ทางทีมงานจะได้ดำเนินการติดตามผลกันต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู