1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางอาชีพโดยการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวตามวิถีชนบท การพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีชนบท และการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางอาชีพโดยการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวตามวิถีชนบท การพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีชนบท และการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP

ข้าพเจ้า นางสาวจิตรา เย็นใจ ประเภท กพร. ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
ภายในเดือนพฤศจิกายน ผู้ปฏิบัติงานและคณะอาจารย์ประจำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางอาชีพโดยการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวตามวิถีชนบท การพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีชนบท และการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ในตำบลยายแย้มวัฒนา  โดยทางผู้ปฏิบัติงานได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชน ได้แก่ นางสาววันดี เธียรสวัสดิ์กิจ ประธานชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์ และอาจารย์จินตนา วัชรโพธิกร อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โดยนางสาววันดี เธียรสวัสดิ์กิจ เป็นวิทยากรบรรยายถึงความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวให้ประชาชนที่เข้าร่วมอบรมได้ฟังและทำความเข้าใจและขอความร่วมมือต่อประชาชนหากมีคณะนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในตำบลของเราควรปฏิบัติเช่นไรจึงจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอด วิทยากรก็ได้พาผู้ปฏิบัติงานและประชาชนร่วมด้วยช่วยกันจัดทำแผนการท่องเที่ยวและกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว วิทยากรได้ให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันคิดและเสนอแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของตนเองแล้ววิทยากรก็ช่วยแนะนำและยังร่วมกันทำแผนที่แหล่งท่องเที่ยวการผลิตสื่อตามแหล่งท่องเที่ยวหรือศูนย์การเรียนรู้ภายในตำบลยายแย้มวัฒนา
และอาจารย์จินตนา วัชรโพธิกร เป็นวิทยากรในการพัฒนายุวมัคคุเทศก์ ซึ่งวิทยากรได้แนะนำเทคนิคการพูด วิธีการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในตำบลยายแย้มวัฒนาสอนให้เด็กกล้าแสดงออกให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเองที่จะ
กล้าพูด กล้าคิด กล้าทำ ซึ่งเด็กๆที่เข้าร่วมในการอบรมในครั้งนี้ วิทยากรได้ให้เด็กๆพูดถึงพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวในตำบลยายแย้มวัฒนาซึ่งเด็กๆให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและพร้อมที่จะเรียนรู้การเป็นมัคคุเทศก์น้อยในตำบลยายแย้มวัฒนาและใน การอบรมครั้งนี้ได้มีการนำสินค้า OTOP ของตำบลยายแย้มวัฒนาที่ทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ได้เข้าไปพัฒนาร่วมกับประชาชนได้นำมาแสดงโชว์ ให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และคณะอาจารย์ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ได้ชม ได้แก่ ผ้าฝ้ายที่ได้รับการพัฒนาสินค้าให้มีหลากหลายรูปแบบ เช่น หน้ากากอนามัย กระเป๋าผ้า เสื้อ ซองใส่โทรศัพท์ หมวก และอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์รวมทั้งขนมข้าวแต๋นที่ประชาชนได้ร่วมกันทำมาเสนอ
ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทุกท่านและคณาจารย์ประจำโครงการที่ให้คำปรึกษา และประชาชนทุกคนที่เข้าร่วมอบรมทำให้กิจกรรมกิจกรรมในครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี                                                                                                                                          ภาพประกอบกิจกรรมการอบรม

http://https://youtu.be/YQ1imbGqKWk

อื่นๆ

เมนู