1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED04 การออกแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตามวิถีชนบท และกิจกรรมการส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ภายในชุมชนตำบลยายแย้มวัฒนา ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ED04 การออกแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตามวิถีชนบท และกิจกรรมการส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ภายในชุมชนตำบลยายแย้มวัฒนา ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

 

ข้าพเจ้า นายนพดล แหวนวิเศษ ประเภท นักศึกษา ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เดือนพฤศจิกายน ทางคณะผู้ปฏิบัติงานและคณาจารย์ประจำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางอาชีพโดยการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวตามวิถีชนบท การพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีชนบท และการนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ในตำบลยายแย้มวัฒนา ดังนี้

    • กิจกรรมอบรมการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวตามวิถีชนบท ทางคณะผู้ปฏิบัติงานได้รับเกียรติจาก นางสาววันดี เธียรสวัสดิ์กิจ ประธานชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์ และอาจารย์จินตนา  วัชรโพธิกร อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชน

นางสาววันดี เธียรสวัสดิ์กิจ เป็นวิทยากรบรรยายถึงความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวให้ประชาชนที่เข้าร่วมอบรมได้ฟังอธิบายให้เกิดความเข้าใจ และแนะนำวิธีการรับมือเมื่อมีนักท่องเที่ยว หรือกลุ่มนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวที่ชุมชน ทั้งในเรื่องของการปฏิบัติตน การรับมือนักท่องเที่ยว วิธีการที่ทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยว และทำการทำเช่นไรนักท่องจึงจะไปประชาสัมพันธ์ต่อว่าชุมชนนี้มีดีจนเป็นที่ที่ควรมาเที่ยวสักครั้งให้ได้  จากนั้นทางวิทยากรได้ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มวางแผนการท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งจะประกอบไปด้วยเส้นทางการท่องเที่ยวและกิจกรรมในการท่องเที่ยวภายในชุมชน แล้วนำเสนอ วิทยากรก็ช่วยแนะนำรวมถึงร่วมกันทำแผนที่แหล่งท่องเที่ยวการผลิตสื่อตามแหล่งท่องเที่ยวหรือศูนย์การเรียนรู้ภายในตำบลยายแย้มวัฒนาอีกด้วย

อาจารย์จินตนา วัชรโพธิกร เป็นวิทยากรในการพัฒนายุวมัคคุเทศก์ ซึ่งวิทยากรได้แนะนำเทคนิคการพูด วิธีการพูดต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในตำบลยายแย้มวัฒนา สอนให้เด็กกล้าแสดงออก ให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเองที่จะ กล้าพูด กล้าคิด กล้าทำ ซึ่งเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมในการอบรมในครั้งนี้ วิทยากรได้ให้เด็ก พูดถึงแหล่งท่องเที่ยวในตำบลยายแย้มวัฒนา จุดเด่นของตำบล สิ่งสถานที่ที่น่าสนใจ ซึ่งเด็ก ๆ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและพร้อมที่จะเรียนรู้การเป็นมัคคุเทศก์น้อยในตำบลยายแย้มวัฒนา

    • ทีมงานผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลยายแย้มวัฒนา ได้มีการนำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าต่าง ๆ ภายในชุมชนตำบลยายแย้มวัฒนา และกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP มาจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า โดยผู้เข้าร่วมงานได้แก่ กลุ่มผ้าไหมผ้าฝ้ายยายแย้ม  กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 8 การทำไม้กวาดดอกหญ้า  กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับบ้านโนนศิลา  กลุ่มข้าวอินทรีย์ภูปลายบัด  กลุ่มเครื่องจักสาน  กลุ่มข้าวแต๋น  กลุ่มพัฒนาไอศครีมกะทิสด  กลุ่มขนมจีนสด  สุมิตราชาไข่มุก-ข้าวเหนียวไก่ย่าง  ส้มตำเจ๊พร  และขนมครกโบราณแม่ชัน เพื่อเป็นโปรโมท โฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้า ผลิตภัณฑ์ของดี ของตำบลยายแย้มวัฒนา

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มาเป็นประธานในการเปิดงานการแสดงสินค้า OTOP ภายในชุมชนตำบลยายแย้มวัฒนาและการเยี่ยมชมสินค้า OTOP โดยมีคณาจารย์ประจำตำบลยายแย้มวัฒนาและคณะผู้ปฏิบัติงาน U2T ประจำตำบลยายแย้มวัฒนาและประชาชนชาวตำบลยายแย้มวัฒนาให้การต้อนรับอย่างดี

ทั้งนี้ขอขอบคุณคณาจารย์ ท่านวิทยากร ผู้ประกอบการ และกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ที่ทำให้งานอบรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สุดท้ายนี้ขอเชิญผู้ที่สนใจในสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ของดีในตำบลยายแย้มวัฒนา ได้มาอุดหนุนสินค้า อาจจะนำไปกิน ไปใช้เอง หรือนำกลับไปเป็นของฝากก็ดี ล้วนเป็นการสนับสนุนที่ทำให้ชาวบ้านได้มีกำลังใจในการทำสินค้าต่อไปครับ ขอกราบขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ สวัสดีครับ

    

 

อื่นๆ

เมนู