ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ข้าพเจ้า นางสาวธนัชพร วรรณศรี ประเภทประชาชน ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนพฤศจิกายน ได้มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนทางอาชีพ โดยการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวตามวิถีชนบท การพัฒนายุวมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีชนบทและผลิตภัณฑ์สินค้าOTOP  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรคือ อาจารย์วันดี เธียรสวัสดิ์กิจ ประธานชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์ และ อาจารย์จินตนา วัชรโพธิกร อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งการจัดกิจกรรมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนความคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อที่จะสามารถให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างดีเยี่ยม โดยการอบรมในครั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างเป็นขั้นตอนลำดับ เพื่อความสอดคล้องกับเนื้อหาในการเล่าความเป็นมาของชุมชนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ อีกทั้งยังทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกคล้อยตามและสามารถเข้าถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งในการอบรมได้ออกมาแสดงความคิดเห็นจำลองเหตุการณ์การท่องเชิงสร้างสรรค์ให้มีการบรรยายภายในชุมชนว่าเป็นอะไรบ้างมีจุดเด่นอย่างไรทำให้เป็นจุดขายสำหรับการท่องเที่ยวในชุมชนนั่นๆ โดยมีของดีประจำชุมชน ได้แก่

1.กลุ่มทอผ้าไหม

2.กลุ่มจักรสานไม้กวาด

3.กลุ่มไม้ดอกไม้ยืนต้น

4.กลุ่มข้าวแต๋นน้ำแตงโม

5.กลุ่มไอศกรีม

6.กลุ่มขนมจีนสด

7.กลุ่มน้ำปั่นมะพร้าวสด

8.กลุ่มขนมครกและส้มตำ

ดังนั้นเพื่อทำให้เข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชนและประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์สินค้าOTOPแต่ละชิ้นเพื่อเป็นจุดเด่นจุดแข็งความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนยายแย้มวัฒนาเรา เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีการพูดคุยเพื่อที่จะเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาในการนำเสนอต่อนักท่องเที่ยวเพื่อความเป็นมืออาชีพในการนำเสนอข้อมูลของยุวมัคคุเทศก์และทุกคนในชุมชน ซึ่งกระบวนการนี้ไม่สามารถสำเร็จได้ด้วยทุกทางอาชีพเพียงคนเดียว ดังนั้นความสามัคคีและการเสียสละของทุกคนในชุมชนจึงเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันก็จะสามารถทำให้ชุมชนยายแย้มวัฒนาเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติ ได้ออกติดตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในตำบลยายแย้มวัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการพัฒนาส่งเสริมต่อยอดในการนำเสนอแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุนคณะทำงาน และพี่น้องประชาชนชาวตำบลยายแย้มวัฒนาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้ผ่านลุล่วงไปด้วยดี

อื่นๆ

เมนู