ข้าพเจ้า นางสาวพรนภา ประมวลประเภท นีกศึกษา ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ปฏิบัติงานในเรื่องการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อลงในระบบ CBD และได้ทำการสรุปผลการปฎิบัติงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งมีทั้งหมด 8 ส่วนที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำในการสรุปผลการปฎิบัติงาน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามหัวข้อในระบบ CBD มีทั้งหมด 10 ข้อ ได้แก่

1. ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด

2. แหล่งท่องเที่ยว

3. ที่พัก/โรงแรม

4. ร้านอาหารในท้องถิ่น

5. อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น

6. เกษตรกรในท้องถิ่น

7. พืชในท้องถิ่น

8. สัตว์ในท้องถิ่น

9. ภูมิปัญญาในท้องถิ่น

10. แหล่งน้ำในท้องถิ่น

น ข้อมูลที่ลงสำรวจได้รับข้อมูลจากประชาชนและผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านแล้วนำข้อมูลที่ได้รับทั้งหมดมาวิเคราะห์ สังเคราะห์หรือเพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วนที่สุดก่อนนำข้อมูลลงสู่ระบบ CBD

การสรุปผลการปฎิบัติงานนั้นมีทั้งหมด 8 ส่วน ซึ่งทุกคนที่ปฎิบัติงานนั้นได้ร่วมมือกันรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะได้นำมาจัดทำการสรุปผลงานทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในแต่ละส่วนของตนเองหากข้อมูลครบถ้วนแล้วก็จะนำทุกส่วนมาจัดรวมกันเพื่อให้เป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทุกคน และคณะอาจารย์ประจำตำบลยายแย้มวัฒนาทุกท่านที่ให้คำปรึกษา และแนะนำในสิ่งที่ไม่เข้าใจทำให้งานผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

อื่นๆ

เมนู