ข้าพเจ้า นางสาวจิตรา เย็นใจ ประเภท กพร. ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์                             โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

มีการอบรมเกี่ยวกับการนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน(Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ )                                                โดยทางทีมงาน U2T และคณะวิทยากรได้ไปให้ความรู้เรื่อง การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าภูอัคนี ซึ่งวิทยากรที่ให้ความรู้เป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ชำนาญการในเรื่องการออกแบบผ้าทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ได้ติดต่อให้อาจารย์ผจงจิต เหมพนม และอาจารย์อมรรัตน์สุขจิตต์ ให้มาต่อยอดความรู้และให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่เข้าร่วมอบรมเพื่อนำไปต่อยอดผลผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและชุมชน โดยวิทยากรได้ให้ประชาชนได้คิดว่าอยากผลิต ผลิตภัณฑ์แบบไหนขึ้นมาใหม่ พร้อมทั้งให้ทำการเลือกผลิต ผลิตภัณฑ์นั้นขึ้นมาเลย

เรื่องที่2 การออกแบบและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและห่างไกลจากโควิดของผู้สูงอายุในชุมชน ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตชภณ ทองเดิม เป็นวิทยากรให้ความรู้และแนะนำข้อมูลให้แก่ประชาชนที่เข้าอบรมถึงกระบวนการปฏิบัติตนในการจะทำโรงเรียนผู้สูงอายุและต้องเตรียมตัวอย่างไรเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยผู้สูงอายุ และให้ประชาชนช่วยกันคิดหลักสูตรที่อยากเรียนในโรงเรียนผู้สูงอายุพร้อมอธิบายถึงรูปแบบของโรงเรียนผู้สูงอายุที่ควรจะเป็นควรเป็นเช่นไร

เรื่องที่3 เป็นการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยผ้าภูอัคนีและสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโควิด เป็นการสอนให้ชาวบ้านรู้จักวิธีการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัยตัวเอง  โดยวิทยากรในการสอนการออกกำลังกายเป็นเจ้าของฟิตเน็ทในจังหวัดบุรีรัมย์คือนางสาวรัตนา ปรุรัตน์ ได้มาเป็นวิทยากรให้ประชาชน โดยวิทยากรได้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนออกกำลังกายพร้อมให้ความรู้ในการออกกำลังกายแก่ประชาชน และนำประชาชนออกกำลังกายโดยใช้ผ้าภูอัคนีเข้ามาช่วยในผู้สูงอายุที่ไม่สามารถยืดเหยียดได้สะดวก หลังจากให้ความรู้เสร็จวิทยากรก็ได้ทดสอบสมรรถภาพทางกายหลังจากได้รับความรู้อีกครั้งและทางทีมงานของ U2T ได้จัดทำเอกสารซึ่งเป็นขั้นตอนในการออกกำลังกายแจกให้ประชาชนนำกลับไปปฎิบัติต่อที่บ้านได้

มีการอบรมเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)

เรื่องที่1 เป็นการบริหารจัดการขยะได้วิทยากรคือนางประเนียน รุ่งโรจน์ ประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และประธาน อสม. ชุมชนบุลำดวนใต้ โดยวิทยากรได้ให้ความรู้เรื่องขยะแก่ผู้นำชุมชนทั้ง 16 หมู่บ้านในตำบลยายแย้มวัฒนาเพื่อที่จะนำไปพัฒนาในหมู่บ้านตนเอง บอกถึงข้อดี-ข้อเสียของการบริหารจัดการขยะ เพื่อปรับทัศนคติของการจัดการขยะกระบวนการในการบริหารจัดการขยะการคัดแยกขยะ การสร้างรายได้และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะ ตัวอย่างเช่น การทำกระเป๋าจากซองกาแฟ การทำหมวกจากถุงพลาสติก การประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษขวด และอธิบายภาพอนาคตโครงการบริหารจัดการขยะที่จะเกิดขึ้นให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจ

เรื่องที่2 การออกแบบและพัฒนาธนาคารขยะตามบริบทของชุมชน วิทยากรได้แก่ นางประเนียน รุ่งโรจน์ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกระบวนการก่อตั้งธนาคารขยะว่าควรต้องปฏิบัติหรือเตรียมความพร้อมอย่างไร ระบบการดูแลและการบริหารงานควรวางแผนและมอบหมายงานกันอย่างไรผลจึงจะบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

เรื่องที่3 การส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาและการทำความดีเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นการร่วมมือร่วมใจกันของทางผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กับปลัดเทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนาและเจ้าหน้าที่ประจำเทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนาที่ได้ลงพื้นที่ไปจะทำครัวเรือนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะให้แก่ผู้นำชุมชนเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ลูกบ้านของตน กิจกรรมที่ร่วมกันทำก็เป็นการจัดทำการดูแลปัญหาขยะทิ้งไม่เป็นที่ การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนและร่วมกันให้ประชาชนมีจิตอาสาและพร้อมทำความดีให้แก่หมู่บ้านของตนเอง

ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณคณะอาจารย์ประจำตำบลทุกท่าน ปลัดเทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนาและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนายแย้มวัฒนา ผู้นำชุมชน และทางทีมงาน U2T ทุกท่านที่ได้ร่วมกันปฎิบัติงานทำให้งานสำเร็จไปได้ด้วยดี

https://youtu.be/mHUXGq8q0DI

อื่นๆ

เมนู