ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำเดือนธันวาคม 2564
ข้าพเจ้า นางสาวนะภา โชคโอฬาร ประเภท ประชาชน ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
เดือนธันวาคม 2564 ได้ทำการบันทึกข้อมูลเพื่อนำข้อมูลที่ได้วิเคราะห์แล้วมาลงในระบบ CBD หัวข้อที่ทำการสำรวจข้อมูล ได้แก่ 1. ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด 2. แหล่งท่องเที่ยว 3. ที่พัก/โรงแรม 4. ร้านอาหารในท้องถิ่น 5. อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น 6. เกษตรกรในท้องถิ่น 7. พืชในท้องถิ่น 8. สัตว์ในท้องถิ่น 9. ภูมิปัญญาในท้องถิ่น 10. แหล่งน้ำในท้องถิ่น และยังทำสรุปการปฎิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดโครงการ
ทางผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้แบ่งหน้าที่กันในการรบพื้นที่สำรวจข้อมูลทั้ง 16 หมู่บ้านในตำบลยายแย้มวัฒนาตามหัวข้อข้างต้นหลังจากได้ข้อมูลมาผู้ปฏิบัติงานก็มานั่งวิเคราะห์ข้อมูลอีกครั้งก่อนที่จะทำการคีย์ข้อมูลลงในระบบ CBD เพื่อให้ข้อมูลที่จะลงในระบบถูกต้องที่สุด

การสรุปผลการปฎิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการทางผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้มาร่วมประชุมพูดคุยกันถึงข้อมูลที่จะจัดทำและช่วยกันหาข้อมูลตามส่วนต่างๆทั้ง 8 ส่วนจนข้อมูลครบทุกส่วนก็ได้ช่วยกันตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเพื่อให้ข้อมูลนั้นสมบูรณ์ที่สุดและได้แบ่งหน้าที่ในการพิมพ์ข้อมูลแต่ละส่วนให้ทางผู้ปฎิบัติงานได้ช่วยกันทำแล้วนำข้อมูลมารวมกันเป็นผลงานที่สำเร็จ

ดังนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ประจำตำบลทุกท่านที่ให้คำแนะนำและให้แนวทางในการปฏิบัติงานครั้งนี้ ขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ร่วมมือกันจนงานสำเร็จผ่านไปได้ด้วยดี

อื่นๆ

เมนู