I                                    

ข้าพเจ้า นางสาวนะภา โชคโอฬาร ประเภท ประชาชน ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ภายในเดือนธันวาคม ผู้ปฏิบัติงานและคณะอาจารย์ประจำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มีการจัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับเรื่องการนำองค์ความรู้ไปช่วยชุมชน และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมดังนี้

  1. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าภูอัคนี โดยมีวิทยากร คืออาจารย์ผจงจิต เหมพนม และ อาจารย์อมรรัตน์ สุขจิตต์ อบรมบรรยายให้แก่ ประชาชนที่ผลิตผ้าไหมและผ้าภูอัคนีที่สนใจ และมีผู้เข้าร่วมการอบรมคือ กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำตำบลยายแย้มวัฒนา โดยวิทยากรได้ให้คำปรึกษาการต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมในรูปแบบที่มีความหลากหลาย ทันสมัย และมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา สามารถใช้งานได้ และร่วมกันออกแบบลายผ้าไหมที่มีความน่าสนใจ และออกแบบของใช้ต่างๆที่ทำจากผ้าไหม ให้เป็นเอกลักษณ์ประจำตำบลยายแย้มัฒนา
  2. กิจกรรมการการออกแบบและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและห่างไกลจากโควิดของผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีวิทยากรคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เตชภณ ทองเติม จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีผู้ร่วมโครงการคือ ผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำตำบลยายแย้มวัฒนา วิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตแบบผู้สูงอายุให้มีความสุข การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ที่กว้าง การเปลี่ยนทัศนคติให้เข้ากับยุคปัจจุบันได้ การใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิตอล และการออกแบบโรงเรียนผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับตำบลยายแย้มวัฒนา มีกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุได้ทำ การออกแบบหลักสูตรและรูปแบบของโรงเรียนผู้สูงอายุให้เหมาะกับสถานการณ์ยุคโควิด-19  การสอนการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี และสุขภาพจิตที่ดี
  3. การส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยผ้าภูอัคนี และสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโควิด

โดยมีวิทยากรคือ นางสาวรัตนา ปรุรัตน์และทีมงาน มีผู้เข้าร่วมการอบรมคือ ประชาชนในตำบลยายแย้มวัฒนา และผู้ปฏิบัติงาน วิทยากรได้ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เข้าร่วมการอบรม และได้ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการออกกำลังกายที่ถูกวิธี การให้โปรแกรมการออกกำลังกายที่ถูกต้อง และเหมาะสมในแต่ละวัยโดยใช้ผ้าภูอัคนีเป็นอุปกรณ์ในการออกกำลังกายและแนะนำเทคนิคการออกกำลังกายที่สามารถทำได้เอง จากนั้นทดสอบสมรรถภาพทางกายหลังกายหลังจากที่ให้โปรแกรม และแนะนำการผลิตสื่อการออกกำลังกายเพื่อส่งมอบไปยังชุมชนเพื่อให้ประชาชนเห็นภาพ และเห็นประโยชน์ของการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี

  1. กิจกรรมการบริหารจัดการขยะ โดยมีวิทยากรคือ นางประเนียร รุ่งโรจน์ ประธาน อสม.บุลำดวนใต้และประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ และมีผู้เข้าร่วมคือประชาชนที่สนใจในชุมชนตำบลยายแย้มวัฒนา วิทยากรและผู้นำชุมชนได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องขยะ ผลดี ผลเสียของการบริหารจัดการขยะ เพื่อปรับทัศนคติของการจัดการขยะ กระบวนการในการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะลดมลภาวะจากการทำลายขยะ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะแล้วสามารถนำขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน และการนำขยะรีไซเคิลมาดัดแปลงเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อเกิดประโยชน์มากที่สุด การวางแผนภาพอนาคตของการบริหารจัดการขยะของชุมชน ความเป็นอยู่ของชุน ความสะอาด อากาศที่สะอาดปลอดโปร่ง
  2. การออกแบบพัฒนาธนาคารขยะตามบริบทของชุมชน โดยมีวิทยากรคือ นางประเนียร รุ่งโรจน์ ประธาน อสม.บุลำดวนใต้และประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ  และมีผู้เข้าร่วมคือประชาชนที่สนใจ ผู้นำชุมชนตำบลยายแย้มวัฒนา โดยได้วางแผนกระบวนการในการก่อตั้งธนาคารขยะ  และจัดทำธนาคารขยะในชุมชนยายแย้มวัฒนา โดยทำที่คัดแยกขยะ และระบบดูแลการบริหารงาน ภาพในอนาคตของการจัดตั้งธนาคารขยะ
  3. การส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาและการทำความดีเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยผู้นำชุมชนได้ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชน และผู้ปฏิบัติงาน การพัฒนาชุมชน ทำความสะอาด ดูแลขยะทิ้งไม่เป็นที่ และร่วมกันแก้ไขปัญหาในชุมชนยายแย้มวัฒนา การทำที่ทิ้งขยะและคัดแยกขยะ การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชน ลดปัญหามลภาวะทางอากาศ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้อากาศในชุมชนดีขึ้น กิจกรรมการมีจิตอาสาและการทำความดี การดูแลความสะอาดเรื่องขยะ น้ำ อากาศภายในชุมชน ให้มีความสะอาดและน่าอยู่ขึ้น

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ปฏิบัติงานและประชาชน รวมทั้งคณาจารย์ประจำโครงการและวิทยากรที่มาให้ความรู้ให้คำปรึกษาแก่ประชาชน ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีขอขอบคุณค่ะ

http://https://youtu.be/mHUXGq8q0DI

อื่นๆ

เมนู