ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม 2564

ข้าพเจ้านายเนติพจน์ ศรีสว่างปัญญากุล ประเภทประชาชน สังกัดตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย สู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ทางโครงการและคณะอาจารย์ทีมU2Tได้จัดกิจกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรมดังนี้
1.กิจกรรมการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หน้ากากป้องกันโควิดด้วยผ้าภูอัคนี
2.กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
3.กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยผ้าภูอัคนี
4.กิจกรรมการบริหารจัดการขยะ
5.กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาธนาคารขยะตามบริบทของชุมชน
6.กิจกรรมการส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาและการทำความดีเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

โครงการได้จัดกิจกรรมการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หน้ากากป้องกันโควิดด้วยผ้าภูอัคนี ให้แก่ประชาชนในตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยให้ประชาชนในตำบลยายแย้มแต่ละหมู่บ้านรวมกลุ่มกันเข้ากิจกรรมอบรมที่ทางโครงการ ได้ประสานผ่านทางทีมงานไปยังชาวบ้าน และทางทีมได้จัดหาวิทยากรผู้ความรู้ความเชี่ยวชาญมาเพื่อให้ประชาชนได้ความรู้ ณ ศาลาหมู่ที่ 11 ทางโครงการได้รับเกียรติจากอาจารย์ผจงจิต เหมพนม และอาจารย์อมรรัตน์ สุขจิตต์ ให้คำปรึกษา พร้อมออกแบบผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยมาป้องกันโควิดด้วยผ้าภูอัคนี

 

 

 

กิจกรรมที่2 การออกแบบและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

ได้รับเกียรติจากทางท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เตชภณ ทองเติม จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายแก่ผู้เข้าร่วมอบรม และ ช่วยในการวางแผนโรงเรียนผู้สูงอายุ หากมีโอกาสได้เปิดการเรียนการสอนในชุมชน ออกแบบหลักสูตรและรูปแบบของโรงเรียนผู้สูงอายุ

 

 

 

กิจกรรมที่3 การส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยผ้าภูอัคนี

ได้รับเกียรติจาก นางสาวรัตนา ปรุรัตน์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการออกกำลังกายที่ถูกวิธี การออกกำลังกายที่เหมาะสมโดยใช้ผ้าภูอัคนีเป็นอุปกรณ์ในการออกกำลังกาย

แนะนำเทคนิคการออกกำลังกายที่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง

 

 

 

 

กิจกรรมที่4 การบริหารจัดการขยะ

การบริหารจัดการขยะ นางประเนียร รุ่งโรจน์ ประธานอสม.ชุมชนบุลำดวนใต้และประธาน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เป็นผู้มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องขยะ ประเภทของขยะ ให้ข้อมูลในด้านการบริหารจัดการขยะว่ามีผลดี/ผลเสียอย่างไรบ้าง

1. ขยะมูลฝอย (Solid Waste)
ขยะมูลฝอย (Solid Waste) หมายถึง สิ่งเหลือใช้และสิ่งปฏิกูลที่อยู่ในรูปของแข็ง ซึ่งเกิดจากกิจกรรม
ของมนุษย์และสัตว์ ทั้งจากการการบริโภค การผลิต การขับถ่าย การดำรงชีวิต
2. แหล่งกำเนิดขยะมูลฝอย
แหล่งกำเนิดของขยะมูลฝอยเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ในครัวเ ือร นและสถานประกอบการต่างๆ
ในชุมขน โดยเป็นขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมได้จากสถานที่ทิ้งขยะต่างๆ เช่น
2.1 ขยะที่มาจากแหล่งชุมชนหรือ อาคารบ้านเรือน ขยะจากร้านนอาหาร วัสดุที่ใช้หีบห่อ
2.2 ขยะที่มาจากการทำความสะอาดทางเท้า ที่สาธารณะ หรือ ตลาด
2.3 ขยะที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือ แหล่งพาณิชย์ ชึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับขยะในข้อ 2.1 และ 2.2                                                                                                                                                3. ประเภทของขยะมูลฝอย

ขยะมูลฝอยแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้
3.1 ขยะทั่วไป (General Waste) เป็นขยะจากสำนักงาน ถนนหนทาง การก่อสร้าง ได้แก่ กระดาษ
เศษไม้ กิ่งไม้ ฟางข้าว แก้ว กระเบื้อง ยาง เศษอิฐ กรวด ทราย ถุงพลาสติก เศษปูน อิฐหัก หิน ทราย
ขยะประเภทนี้ไม่เกิดการย่อยสลายและเน่าเหม็น การกำจัดขยะทั่วไปควรคัดแยกขยะที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้
ก่อนการกำจัด
3.2 ขยะอินทรีย์ (OrganicWaste) เป็นขยะจากครัวเรือน ภัตตาคาร โรงอาหาร ตลาดสด และการเกษตรกรรม
ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก เศษเนื้อ เศษผลไม้ ซากสัตว์ มูลสัตว์ ขยะประเภทนี้จะเป็นพวกที่ย่อยสลายและเน่าเปือยได้ง่าย
เพราะว่าเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีความชื้นค่อนข้างสูง ประกอบกับขยะประเภทนี้มีกลิ่นเหม็น
การกำจัดขยะประเภทนี้ควรพิจารณาความเป็นไปได้ในการหมักทำปุยก่อน

3.3 ขยะอุตสาหกรรม (Industrial Waste) เป็นเศษวัสดุที่เกิดจากการผลิตหรือขั้นตอนการผลิต
ของโรงงานอุตสาหกรรม อาจเป็นสารอินทรีย์ที่เน่าเชื่อยชี่งขึ้นอยู่กับซนิดของอุตสาหกรรม ซากยานพาหนะ
ที่หมดสภาพการใช้งานหรือ ใช้งานไม่ได้แล้ว รวมทั้งชิ้นส่วนประกอบของยานพาหนะด้วย เช่น ยาง แบตเตอรี่ เป็นต้น
ในการกำจัดควรพิจารณาการแยกชิ้นส่วนที่ยังสามารถนำกลับมาใช้1ด้
3.4 ขยะติดเชื้อและขยะอันตราย (Hazardous Waste) เป็นขยะจากสถานพยาบาลห ื รออื่นๆ ชี่งด้องใช้
กรรมวิธีในการทำลายเป็นพิเศษ ได้แก่ วัสดุที่ผ่านการใช้ในโรงพยาบาล แบตเตอรี่ กระป๋อง  พลาสติก ฟิล์ม
ถ่ายรูป ถ่านไฟฉาย เป็นต้น การกำจัดขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลจะทำลายโดยการเผาในเตาเผา ส่วนขยะ
อันตรายอื่นๆ ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง

 

 

 

กิจกรรมที่5 การออกแบบและพัฒนาธนาคารขยะตามบริบทของชุมชน

ได้รับเกียรติจากนางประเนียร รุ่งโรจน์ ประธานอสม.ชุมชนบุลำดวนใต้และประธาน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) อีกครั้งในการมาให้ความรู้ของการออกแบบและพัฒนาธนาคารขยะในชุมชนและร่วมประชุมร่วมกับทีมงาน U2T ณ เทศบาลตำบลยายแย้มเกี่ยวกับการสร้างโมเดลบ้านต้นแบบ ทางชาวบ้านในชุมได้มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาด้วย เพื่อพัฒนาหมู่บ้าน ตำบลยายแย้มวัฒนาให้สะอาด และน่าอยู่ และการทำครัวเรือนต้นแบบ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคนในชุมชนได้ปฏิบัติในทางเดียวกัน

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่6 การส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาและการทำความดีเพื่อพัฒนา สิ่งแวดล้อมในชุมชน

ได้มีส่วนร่วมเป็นจิตอาสาพัฒนาและออกแบบบ้านโมเดลต้นแบบ ในชุมชนตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งหมด 4 แบบ ดังนี้ คือ หมู่ที่8 2หลัง และหมู่ที่13 2หลัง            ได้รับเกียรติจากท่านปลัด และ ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8และหมู่ที่13 ทีมงานอสม. และหน่วยงานเทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา เข้ามามีส่วนร่วมเป็นจิตอาสา

 

 

อื่นๆ

เมนู