ข้าพเจ้า นางสาวพรปวีณ์   ประจวบสุข ประเภทนักศึกษา ประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ภายในเดือนธันวาคม  2564 ทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ คณะผู้ปฏิบัติงานทุกคนภายในตำบลยายแย้มวัฒนา ได้ดำเนินการปฏิบัติงานดังนี้

-ลงพื้นที่การสำรวจข้อมูลเพื่อลงข้อมูลในระบบ CBD โดยแบ่งหน้าที่ลงข้อมูลจาก 10 หัวข้อได้แก่

  1. ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด
  2. แหล่งท่องเที่ยว
  3. ที่พัก/โรงแรม
  4. ร้านอาหารในท้องถิ่น
  5. อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น
  6. เกษตรกรในท้องถิ่น
  7. พืชในท้องถิ่น
  8. สัตว์ในท้องถิ่น
  9. ภูมิปัญญาในท้องถิ่น
  10. แหล่งน้ำในท้องถิ่น

โดยลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในชุมชนยายแย้มวัฒนาและได้รับจากผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน ประชาชน จากนั้นนำข้อมูลมาตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลให้สมบูรณ์ที่สุดแล้วนำข้อมูลกรอกในระบบ CBD

-สรุปการปฏิบัติงาน

ดำเนินการสรุปข้อมูลเป็น 8 ส่วน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของตำบลประกอบไปด้วย รายชื่อที่ปรึกษาตำบล รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน รายละเอียดบริบทตำบลพร้อมแผนที่ตำบลรายชื่อวิทยากรและบทสรุปผลการดำเนินงานของหัวหน้าโครงการประจำตำบล

ส่วนที่ 2 การบริหารโครงการและการดำเนินโครงการประกอบไปด้วย ชื่อตำบล รหัสตำบลและคณะ

ชื่อโครงการปัญหาและความต้องการของคนในตำบล วัตถุประสงค์ของโครงการ

การพัฒนากลไกการทำงานร่วมกันของตำบลในการพัฒนาเชิงพื้นที่การดำเนินโครงการ กิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมที่เข้าไปดำเนินการพื้นที่ที่รับผิดชอบ ผลก่อนการพัฒนา กระบวนการพัฒนาและผลหลังการพัฒนา

กิจกรรมที่ดำเนินการยกระดับ สรุปผลปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละกิจกรรม

ส่วนที่ 3 การประเมินศักยภาพตำบลประกอบไปด้วยการประเมินการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจ

และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์กรภายในตำบล

แหล่งการเรียนรู้และการเรียนรู้ของชุมชน

ส่วนที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการประกอบไปด้วย ผลสรุปที่ได้รับจากการดำเนินโครงการองค์ความรู้เทคโนโลยีแล้วนวัตกรรมที่ได้จากการยกระดับเศรษฐกิจ

มีหน่วยภาคภาคีเครือข่ายที่ร่วมพัฒนาตำบล ตำบลก่อนและหลังการดำเนินการ ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

ผลลัพธ์เชิงสังคม

ส่วนที่ 5 ผู้ปฏิบัติงานประกอบไปด้วย รายละเอียด ชื่อการติดต่อของผู้ปฏิบัติงานข้อมูลการพัฒนาทักษะองค์ความรู้ที่ได้รับของผู้ปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 6 การต่อยอดพัฒนาตำบลพร้อมประเมินวิเคราะห์ตามโมเดลที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการท่องเที่ยว

ส่วน 7 การวิเคราะห์ข้อมูล CBD

ส่วนที่ 8 ความสำเร็จของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล

โดยการสรุปผลการปฏิบัติงานได้แบ่งหน้าที่ในการสรุปข้อมูล ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่สรุปข้อมูลส่วนที่ 8 ความสำเร็จของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ปฏิบัติงานทุกคน และคณะอาจารย์ประจำตำบลยายแย้มวัฒนาทุกท่านที่ให้คำปรึกษา และแนะนำในการทำงานให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

 

 

อื่นๆ

เมนู