ข้าพเจ้า นางสาวพรปวีณ์   ประจวบสุข ประเภทนักศึกษา ประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ภายในเดือนธันวาคม  2564 ทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ คณะผู้ปฏิบัติงานทุกคนภายในตำบลยายแย้มวัฒนา ได้จัดกิจกรรมดังต่อไปนี้

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าภูอัคนี โดยมีวิทยากร ได้แก่ อาจารย์ผจงจิต เหมพนม และ อาจารย์อมรรัตน์ สุขจิตต์ มาให้บรรยาย และมีผู้เข้าร่วมการอบรมได้แก่ ประชาชนที่ผลิตผ้าไหมและผ้าภูอัคนีที่สนใจต่อยอดผลิตภัณฑ์ กลุ่มประชนที่สนใจผ้าภูอัคนี ผู้นำชุมชน มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมให้คำปรึกษาในการจัดโครงการ โดยทางวิทยากรได้บรรยายการค่อยอด ผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีความสวยงาม การทำผ้าภูอัคนีที่มีความ
โดดเด่น และการสร้างจุดขายให้กับผ้าภูอัคนีให้มีความน่าสนใจราคาเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการขายที่ชัดเจน  การออกแบบผ้าภูอัคนีที่หลากหลายรูปแบบ ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบลวดลายที่มีจุดเด่น และการนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้จริง และใช้ประโยชน์ได้สูงสุด

วิทยากรได้สรุปการสร้างผลิตภัณฑ์จากผ้าภูอัคนีที่มีความน่าสนใจและการสร้างจุดขาย  ความเป็นมาตรฐานและคุณภาพของผลิคภัณฑ์ที่ทำจากผ้าภูอัคนี

กิจกรรมการการออกแบบและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและห่างไกลจากโควิดของผู้สูงอายุในชุมชน

โดยมีวิทยากรได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เตชภณ ทองเติม และผู้ช่วย จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีผู้ร่วมโครงการคือ ผู้ปฏิบัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ประชนผู้สูงอายุในชุนยายแย้มวัฒนา ประชาชนที่สนใจโครงการ โดยทางวิทยากรได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ พูดคุย ทำแบบสอบถามสอบถามเกี่ยวกับการเป็นผู้สูงอายุ ข้อดี ข้อเสีย ทัศนคติของการเป็นผู้สูงอายุ และให้การบรรยาย คำแนะนำในเรื่องทัศนคติ ความคิดที่มีต่อลูกหลาน ความเข้าใจเทคโนโลยี ดิจิตอล และค่านิยมของยุคปัจจุบัน การพูดคุยกับลูกหลานให้มีความสุข การเปลี่ยนมุมมอง และทัศนคติต่อคนรุ่นใหม่ จากในทางลบให้เป็นในทางบวก การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมของที่อยู่อาศัย การเลือกทานอาหารที่ทำให้สุขภาพดีขึ้น และวิยากรได้วางแผน ออกแบบหลักสูตรและรูปแบบของโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำตำบล โดยต้องคำนึงถึงสถานการณ์ในยุคปัจจุบันที่มีโควิด -19 การสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุทำเพื่อเกิดประโยชน์กับผู้สูงอายุ การเรียนการสอนแบบเน้นปฏิบัติ ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเกิดประโยชน์สูงสุด กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของผู้สูงอายุ

การส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยผ้าภูอัคนี และสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโควิด

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ วิทยากรคือ นางสาวรัตนา ปรุรัตน์และผู้ช่วย ได้นำกิจกรรมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ผู้นำชุนและประชาชนผู้สูงอายุในชุมชนยายแย้มวัฒนาที่สนใจ

ทางวิทยากรได้สอบถามพูดคุยและทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนที่จะให้คำบรรยายและออกกำลังกายจากนั้นได้บรรยายข้อมูล ความรู้การออกกำลังกายที่ถูกต้อง เหมาะสมกับผู้สูงอายุ การใช้โปรแกรมออกกำลังกาย ท่าที่เหมาะสมกับการออกกำลังกายกับผู้สูงอายุโดยใช้ผ้าภูอัคนีเป็นอุปกรณ์ และทดสอบสมรรถภาพทางกายหลังจากให้โปรแกรมกรออกกำลังกาย และการแนะนำการผลิตสื่อการออกกำลังกายเพื่อส่งมอบให้กับชุมชนต่อไป

กิจกรรมการบริหารจัดการขยะ โดยมีวิทยากรคือ นางประเนียร รุ่งโรจน์ ประธาน อสม.บุลำดวนใต้และประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ  และมีผู้เข้าร่วมคือประชาชนที่สนใจ ผู้นำชุมชนตำบลยายแย้มวัฒนา

วิทยากรได้ให้ความรู้เรื่องขยะที่เป็นปัญหากับชุมชน การคัดแยก การจัดการ กำจัดขยะที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ข้อดี ข้อเสียของการบริหารจัดการขยะเพื่อปรับทัศนคติของการจัดการขยะที่ถูกต้องและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุด เพื่อลดปัญหามลภาวะทางอากาศที่ส่งผลต่อชุมชนให้มากที่สุด การสร้างกระบวนการในการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ สถานที่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการแยกขยะ ต้องมีความทนทานเหมาะสมกับการใช้งาน และแยกขยะได้สะดวก และผลที่ได้รับจากการบริหารขยะชุมชนในอนาคต

การออกแบบพัฒนาธนาคารขยะตามบริบทของชุมชน โดยมีวิทยากรคือ นางประเนียร รุ่งโรจน์ ประธาน อสม.บุลำดวนใต้และประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ  และมีผู้เข้าร่วมคือประชาชนที่สนใจ ผู้นำชุมชนตำบลยายแย้มวัฒนา วิทยากรและผู้นำชุมชนได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการก่อตั้งธนาคารขยะ การสร้างธนาคารขยะต้องคำนึงถึงสถานที่ ตำแหน่งที่เหมาะสม ระบบดูแลและการบริหารที่ถูกต้อง และการคิดภาพอนาคตของการสร้างธนาคารขยะ

การส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาและการทำความดีเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยผู้นำชุมชนได้ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนที่เป็นจิตอาสา และผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการดูแลปัญหาขยะทิ้งไม่เป็นที่ ผลกระทบของการทิ้งขยะไม่เป็นที่ต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชน การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน กิจกรรมการรณรงค์การมีจิตอาสาและทำความดี การจัดการการทิ้งขยะอย่างถูกต้องและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน การทำความสะอาดชุมชน การจัดทำสื่อการรณรงค์ เพื่อให้ประชาชนได้เห็นภาพของประโยชน์ของการทำความดีเพื่อชุมชน

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ปฏิบัติงานและประชาชน รวมทั้งคณาจารย์ประจำโครงการและวิทยากรที่มาให้ความรู้ให้คำปรึกษาแก่ประชาชน ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีขอขอบคุณค่ะ

อื่นๆ

เมนู